top of page

CACERES INBOX

Pope names Garcera as new archbishop of Lipa MANILA --- Pope Francis has appointed Bishop Gilbert Garcera as the new archbishop of Lipa in Batangas, transferring him from the Diocese of Daet in Camarines Norte. Garcera, who just turned 58 years old today, succeeds Archbishop Ramon Arguelles who served the archdiocese for almost 13 years. With permission from Pope Francis, Arguelles resigned three years ahead of the bishops’ mandatory retirement age of 75. Arguelles is one of the most vocal prelates in the advocacy of protecting the sanctity of life and marriage. He also led the fight against mining, coal-fired power plant and other threat[s] to the province’s environment. The appointment came Thursday, three days after the bishops’ biannual meeting, which was held in Manila on Jan. 20 to 30. Garcera was born in Magarao, Camarines Sur in 1959. After attending Catholic elementary at the Naga Parochial School, he completed his seminary training at the Holy Rosary Seminary in Naga City. At 24, he was ordained a priest at the Naga Metropolitan Cathedral. In 2007, he was appointed bishop of Daet by now Pope Emeritus Benedict XVI. The archbishop-elect hold a masters degree in Theology at the Ateneo de Manila University and a doctorate in Organizational Planning and Development at SAIDI in Antipolo City. Garcera is former Assistant Secretary General of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) and also served as national director of the Pontifical Mission Societies. He also became member of the Superior Council of the Pontifical Mission Societies in Rome from 2004 to 2007. In October 2015, Garcera was also among the six Filipinos out of the 270 cardinals and bishops and 18 couples from the world allowed by Pope Francis to attend in the historic Synod of Bishops on the Family at the Vatican. At present, the prelate heads the bishops’ Commission on Family and Life and a member of the CBCP Permanent Council. (Roy Lagarde/CBCPNews) SURAT KI FATHER Dear Father, Ako nagmamakulog sa parokya asin sa barangay pastoral council mi. Pano man daw po an tawo orog na makakatabang sa padagos na pagtalubo kan parokya? Salamat po! Minagalang, Lina Dear Lina, Sa huri niatong surat, nagtao na kita nin mga halimbawa kun pano makakatabang asin makakapag-hiras sa parokya. Dakul asin manlaen-laen an magigibo para sa parokya, alagad marhay gayod na paggiromdomon niato an satong mga sadiri kan espiritu nin ‘paglingkod’ (service). Dakul an aktibidades na puedeng maisip asin gibohon, alagad an minatao nin halaga sa satong mga aktibidad asin programa, sa satong mga proyekto asin pagtabang -iyo an espiritu nin paglingkod. Ini an pagmawot asin paghanap, bako kan pansadiring interes asin karahayan, kundi an interes asin ikakarahay kan kapwa. An modelo kaini iyo si Jesus. Sabi niya: ‘Dai ako napadigdi tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod.’ Kaipuhan na manodan niato liwat an espiritu nin paglingkod. Sa hiling kan iba, garo baga nawawara o luhay-luhay na napapara ini sa consciousness kan kadaklan. Dakul an huma asin tentasyon kan pagigin makasadiri (selfishness and individualism). Alagad dakul man an mga oportunidad tanganing orog na maghiwas asin magrarom an paglingkod; magtalubo an puso para sa kapwa. Sa lambang pag-agi nin bagyo, nahihiling man niato an mga paghiro asin pagtarabangan. Yaon man an mga nasyon asin mga comunidad na padagos na nagpapadara nin tabang sa mga nangangaipo. An espiritu nin paglingkod mahihiling man sa mahigos asin mapakumbabang paglingkod. Mahigos, boot sabihon bakong ‘sapote’. Mapakumbaba, boot sabihon paglingkod na bakong pag-angat kan sadiri kundi kan mga tawo o comunidad na pinaglilingkodan. An sincerong paglingkod nangangaipo man nin pag-sakripisyo. Boot sabihon kaini, paghiras asin pagdusay nin panahon, kayamanan asin kakayahan para sa kapwa asin sa comunidad. An paghiras na ini, bako sana tanganing makapagtao, kundi para sa kapwa. Kun kaya an sincerong paglingkod igua nin sentido para sa tawo. Makakatabang na padagos niatong pakusugon an espiritu nin paglingkod sa satuya. Marahay man po na magbisita sa parokya asin puede makihumapot sa Cura kan mga paagi nin paglingkod sa parokya. Igua kan inaapod na WESTY, boot sabihon Worship, Education, Services, Temporalities, Youth. Yaon man an Family Ministry, Vocation Ministry, asin iba pang ‘areas’ nin paglingkod. Salamat sa saimong hapot. Marahay ini sa pagpatalubo kan parokya bilang sarong comunidad. Minagalang, Father CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF THE PHILIPPINES 470 Gen. Luna St., Intramuros, Manila, Philippines “Dae ko mawot na magadan an siisay man, sabi nin Kagurangnan! (Ezekiel 18:32) SURAT PASTORAL kan Catholic Bishop’s Conference of the Philippines (BICOL VERSION) Babasahon na Misa sa Febrero 5 o 12, 2017 sa Arkidiocesis nin Caceres o saen man na Misa o okasyon na makakapalakop kan mensahe sa mga tawo Napupurisaw kaming gayo, kami na saindong mga Obispo, sa kadakol na mga nagagadan asin ginagadan sa pagpasugpo kan paggamit kan droga. Totoo na dakulang problema an iligal na droga. Dapat ining sugpoon asin pang-ganahan sa paglaban. Alagad an solusyon mayo sa pag-gadan kan mga pinaghihinalaan na naggagamit o nagtutulak kaini. Dae sana kami napupurisaw sa mga ginadan. Nakakapurisaw man an kamugtakan kan mga pamilya kan mga nawaran buhay. Orog na pinapagtios an saindang buhay. Nakakapurisaw man an takot na nagengenotan sa dakol na lugar kan mga nagtitios. Kadakol man an mga nagagadan na bako man na droga an dahilan. Dae na napapanimbag ang mga nag-gadan. Mas orog na nakakapurisaw an pamagol kan pagmate kan kadakol sa arog kaining anomalya. Pinag-tatratar na sana ining na sarong normal, asin an maraot pa, iniisip kan dakol na dapat sana na gibohon ini. Nakikisumaro kami sa kamawotan nin pagbabago na hinahagad kan kadaklan niatong kahimanwa. Alagad an pagbabago dapat na giyahan kan katotoohan asin justicia. Igwa kitang mga mga pinagsasarigan na mga katukduan na satong pinaninindugan. An mga katukduan na ini nakaugat sa satong pagkatawo, pagka-Pilipino asin pagka-Cristiano. 1. An buhay kan lambang tawo hale sa Dios. Ini an saiyang itinao asin siya sana an makakabawi kaini. Maski an govierno mayong derecho na mag-gadan nin buhay huli ta siya katiwala sana kan buhay asin bako an may pagrogaring kaini. 2. Dae nawawara sa tawo an pagkakataon na mag-bago. Ini huli ta maherakon an Dios, arog kan pirming itinutukdo kan satong Santo Papa, Francisco. Natapos pa sana an satong pagcelebrar kan Jubileo kan Taon nin Pagkaherak asin an World Apostolic Congress on Mercy. Nagpararom an mga ini kan satong kaisipan na an Kagurangnan na si Jesucristo nagdolot kan saiyang buhay para sa mga makasalan tangani na sinda man tuboson asin tawan nin bagong buhay. 3. An pagraot sa sadiring buhay asin sa buhay nin iba sarong dakulang kasalan na minadara nin karatan sa sociedad. An paggamit kan droga tanda kan pagpasipara kan halaga kan sadiring buhay, asin nagtatao nin peligro sa buhay nin iba. Kaipuhan na pagtarabangan tang gabos na masimbagan an problema sa droga asin suportahan an n rehabilitasyon kan mga nalulong digdi. 4. May derecho an lambang saro na hilingon na daing sala hanggang sa mapatunayan na siya nagkasala. An sociedad na may paagi asin proceso tangani na madakop, mapatunayan an kasalan, asin mapadusahan an minagibo nin krimen. Dapat na sunodon an procesong ini, lalo na an mga nasa otoridad. 5. Magabat na kasalan an ano man na pagsagibo na nakakaraot sa iba. Magabat na kasalan an pagtulak kan droga asin magabat man na kasalan an paggagadan. Dae maitatanos an sarong maraot sa gibo sa paagi nin nin saro pang karatan. Ano man na marhay na katuyuhan dai minatao nin dahilan na maggamit nin sala na paagi. An pag-para kan droga marahay alagad an paagi nin pag-gadan tangani na makamtan an pagpara kaini sala man giraray. 6. An hararom na ugat kan problema kan droga asin criminalidad iyo an pagtios kan dakol na mga tawo, an pagkaraot kan pamilya, asin an korapsyon sa sociedad. An dapat na lakdang na dapat niatong gibohon iyo an puhuon an kapagtiosan, lalo na an pagtao nin permanenteng trabaho asin pagtao nin bastanteng sueldo sa mga nagtatrabaho. Pakusogon asin panadayon an pagkasararo asin pagkaminorootan kan magparamilya. Dae pagtogotan an batas na malusaw kan pagkasararo kan mga pamilya. Dapat man na enoton an pag-tama asin pagtangal kan mga pasiway na pulis asin korapsyon sa korte (hukuman). An mabagalon na pagsulong kan mga kaso sa korte saro sa mga dahilan kan pag-lakop kan criminalidad. Kadaklan na beses, an mga nagtitios an minasapo kan pagsakit sa arog kaining sistema. Nangangapodan kami sa mga naelihir na mga politico na pagserbihan an karahayan kan kagabsan kan banwaan asin bako an sadiring interes. 7. An pag-oyon asin an dai pag-hiro tumang sa karatan saro nang paagi nin pakisumaro pagparticipar sa ini. Kun pinabayaan ta an mga nalulong sa droga asin nagtutulak kaini, kita man parte kan problema sa droga. Kung inooyanan o pinapabayaan ta an padagos na paggagadan sa mga sinasabing drug addicts, kaayon man kita maninimbag sa paggadan sa sainda. Minapadagos kita sa Simbahan sa pagtaram tumang sa karatan mantang hinihiling ta asin pinagbabasolan man an satong mga pagkukulang. Gigibohon ta ini dawa na ini madara nin mga malaen na pag-tuyaw huli ta kita mga magturugang asin may paninimbagan sa lambang saro. Matarabang kita sa mga nalulong sa droga tangani na sinda maumayan asin makapag-bagong buhay. Dadamayan ta asin aatamanon an mga nabayaan (na-ilo) kan mga nagadan asin an mga biktima kan mga nalulong sa droga. Papasarigon ta an mga programa tangani na maging maposog an mga kapamilya. Hingowahon ming mga namamayo sa Simbahan na isulong asin ipadagos pa an mga programa na makakatabang sa pag-angat kan kamugtakan kan mga nagtitios, arog kan mga programa sa pagkabuhayan, edukasyon asin marhay na salud. Orog sa gabos, isasabuhay man niamo asin niato gabos, an pagiging tunay na Simbahan nin mga Dukha. Dae man logod mangenotan sato an takot asin an pagpasipara. Paurugon ta lugod bako sana an kusog boot, kundi an kusog na gikan sa pagtubod Cristiano. Nangako man an satong Kagurangnan na si Jesus, “Masakit kamo sa kinaban na ini, alagad kusogan nindo an saindong boot! Nakapang-gana na ako sa kinaban.” (Juan 16:33) “Siisay an makakapag-suhay sato sa pagkamoot ni Cristo? An kariribokan kaya, an pagtios, pagtuyaw, gutom, kasakitan, peligro, o kagadanan? … Dai! Sa gabos na ini, manggagana kita sa paagi nya (ni Cristo) na namoot sato.” (Roma 8:35.37). Totoo man nanggad, “huli ta an Espiritu na yaon saindo mas makapangyarihan kaysa espiritung mga nasa kinaban. (1 Juan 4:4). Ngonian, ginigiromdom niato an ika-sangatos na taon kan pag-pahiling ni Inang Santa Maria sa Fatima, magsimbag kita sa saiyang pangapodan nin pagpamibi asin pagpenitensiya para sa katoninongan kan satong comunidad asin kan satong banwaan na nasasangkoban kan diklom kan bisyo asin kagadanan. Maria, Ina nin Daing-Sagkod na Tabang, ipamibi mo kami. ARZOBISPO SOCRATES B. VILLEGAS, D.D. Sa ngaran kan Catholic Bishop’s Conference of the Philippines (CBCP) kaibahan an mga Obispo kan Kabikolan Ika-30 kan Enero, 2017

bottom of page