top of page

SURAT KI FATHERDear Father, Ining nakaaging Miercoles, sa Katedral kan Naga, nagka-igua nin Via Crucis na kun saen an mga nagpartisipar nagsulot nin mga t-shirt na itom asin puti na mga nakasurat na Reject EJK and Death Penalty. Bako man daw po na alanganin man ini huli ta garo po baga rally? Boot ko po na maliwanagan. Minagalang, Rusty Dear Rusty, Enot sa gabos, an Miercoles de Ceniza pagiromdom sa sato kan realidad kan kasalan, kagadanan asin kan pangangaipo na magsolsol asin magbago. Binugtakan nin abo an satong angog sa pagpagiromdom sato na kita hale sa abo asin sa abo mabalik. Ini man paggiromdom sa sato na an kagadanan naglaog huli sa kasalan nin tawo. Sarong epekto kan kasalan iyo an kagadanan. Kita dai sana nagpangadie, kundi nagpahayag man kan satong pagmondo kan mga garadanan na nangyayari sa palibot niato; mga kagadanan na nagdadagdag an bilang; mga pagkagadan na dai maipaliwanag; mga pagkagadan na kun saen an biktima binubudbudan nin packaging tape. Namomondo kita huli ta dai maipaliwanag an mga garadanan na ini. Maski an mga nanonongdan o may kapangyarihan garo dai nin kontrol, dai mapugulan an mga garadanan na ini. Siisay man an kaggibo, namumundo kita. Alagad nahahandal man kita huli ta garo itinutugot na ini. Namumundo kita huli ta boot pang ‘i-legalize’ an paggadan sa paagi kan ‘Death Penalty’. Sa satuyang pagmundo minimidbid niato na an ugat nin kagadanan iyo an kasalan, an pagigin makasadiri. Kun kaya ini man pag-eksamen kun pano man kita nakakadagdag sa kultura nin kagadanan. An Cuaresma paggiromdom sato na yaon an oportunidad na magbago, na si Jesus tinubos kita huli kan Krus. Kun kaya kita naglalaom sa pagbago kan parakasala. Boot man niatong sabihon na namomondo kita sa mga krimen arog kan rape, sexual violence, pag-abuso sa mga kasaraditan, asin mga makangirhat na krimen. Kun kaya satuyang sinasayumahan an paggadan asin violencia. An satuyang pagtubod asin pagsunod ki Cristo nagtutulod sato dai magin buta asin bungog sa mga nangyayari sa palibot niato. An espiritu kan Cuaresma nagtutulod sato na isikwal an karatan. Kaya, an satuyang pagmundo bako sana lugod sa pagmati kundi mapatunayan man sa pagbabago nin buhay. Dai magkaka-igua nin pagbabago sa sosyedad kun dai nin pagbabago kan sadiri. Magin makahulugan lugod an satong pag-observar kan Cuaresma. Minagalang, Father

bottom of page