top of page

SURAT KI FATHERDear Father, Tano man ta nagtataram kita kan disiplina kan Cuaresma? Ano an boot sabihon kaini? Boot ko po na maliwanagan? Salamat po. Minagalang, Nigelio Dear Nigelio, An Cuaresma sarong panahon tanganing magbago nin buhay - maski na ngani an bilog na taon asin bilog na pagkabuhay ta yaon an oportunidad nin pagbakle asin pagbago nin buhay. An Cuaresma sarong panahon na kun saen mas makusog an pangapodan kaini asin sinususog niato an eksperiensya ni Cristo na nagsakit asin nagadan para sa satong kasalan. An disiplina kan Cuaresma nangangahulugan pagdisiplina kan hawak, isip asin mga sentido (senses) tangani na ini magin orog na marigmat sa karahayan asin sa tamang dalan. Susog sa satuyang eksperiensya, igua kita nin mga pasyon (passions or tendencies) na kun dai niato pinupugulan o kinokontrol puedeng madara sa kalabisan. Iguang mga bagay na nagtatao nin ogma sa satong mata, isip, asin hawak - na kun dai ini pugulon magdadara sato sa bisyo. Arog kan pagtsismis sa iba - may mga naoogma na nararaot an iba. Kun dai niato pugulan an satong dila asin nguso, nadadara kita sa kalabisan, an apod niato kaini bisyo. Arog baga kan mga kaogmahan sa hawak - an pagkakan asin iba pa. Kun dai niato pugulon o dai kita magkontrol, nagkaka-igua kita nin mga bisyo. An satong mga kasalan bunga nin mga kalabisan. An disiplina kan Cuaresma iyo man an magdadara sato sa pagformar nin mga virtudes (virtues) o marhay na pag-uugali. An pirmi niatong nadadangog na hulit sa panahon na ini iyo an pag-ayuno, pag-abstinencia, paglimos, pagpamibi, pagsakripisyo. An mga ini nagtatabang sato na magka-igua nin ‘self-control’ asin kan ‘temperancia’ o pagpugol sa sadiri. Aram ta na bakong madali an pagdisiplina sa sadiri. Bakong facil an magsayuma sa mga masisiram na bagay. Alagad, sabi ngani kaiyan, dai kita matalubo o dai kita manggagana kun dai kita masakripisyo. Dai niato maaabot an tuktok kan bukid kun dai kita magsakat. Kaya paulit-ulit man na ipinapagiromdom sa sato an Krus, ang Krus ni Cristo. An ‘Dalan kan Krus’ iyo an dalan nin pagsayuma sa sadiri, pagsakripisyo asin pagdusay nin buhay. Marhay na romdomon na an tunay na disiplina bako idtong kontrol na gikan sa luwas, kundi pagpugol na gikan sa sadiri. Sa ingles an apod niato man kaini ‘self-discipline’. Madidiskubre niato na kun igua nin ‘internal discipline’ bakong masakit an disiplina na gikan sa luwas. Kaya katakod kan disiplina kan Cuaresma iyo an pagsolsol (conversion) asin pagbago nin buhay. Dai man lugod kita matakot sa tataramon na disiplina huli ta iyo nanggad ini an madara sato nin giya, perseverancia siring man kan ‘focus’ sa satong pagsunod ki Cristo. Dawa sa satong paggamit kan mga tools, gadgets, social media, kaipuhan an disiplina. Kun mayo, yaon an kalabisan. An ano man na labis o kulang, bakong virtud. Dawa an pagparabasa o pagdalan nin telebisyon o paggamit nin computer, maski na an pagtrabaho, kun labis na, bako na ining marhay. An demokrasya, siring man, kun dai nin disiplina, mayo ining padudumanan. Sa sarong lubos na pagtalubo bilang mga ciudadano asin bilang Cristiano, kaipuhan niato an disiplina. Mag-aprovechar kita kan panahon na ini - an Cuaresma - na maibalik an disiplina sa satong sadiri. Magpadagos kita sa pagtalubo, sa pagtubod asin sa pagkamoot. Minagalang, Father

bottom of page