top of page

SURAT KI FATHER


Dear Father, Dakul sa sato namomondo asin napupurisaw sa garo baga nagdadagdag na bilang kan mga nagagadan sa palibot niato. Ano daw po an puede niatong gibohon? Minagalang, Dante Dear Dante, Totoong makamondo asin nakakapurisaw an garadanan sa palibot niato: magin ini huli kan tokhang, o huli sa droga, o huli sa iba pang dahilan. Para sa sato an buhay mahalaga, kiisay pa man iyan - magin buhay nin dakula o sadit na tawo; buhay nin mayaman o pobre - ini may dignidad. Kita mga katiwala sana kan buhay. Nakakapurisaw kun an ugali o mentalidad na garo baga kita an kagsadiri kan gabos. Peligroso ini huli ta puedeng mawara an responsibilidad asin pangataman sa sadiri asin sa kapwa. Kita padagos na nagtutuyaw kan ano man na paggadan. Kita padagos na nagsasabi na mahalagang gayo an buhay. Alagad kaipuhan man na an satuyang pagtuyaw asin pagboses kumusog sa paagi nin mga konkretong gawe. Ano an puede niatong gibohon. Enot, sa pagpatalubo kan satong mga aki, asin sa pag-ataman sa familia, hingowahon niato na mailaog sa satong mga familia, sa satong mga kaakian asin mga comunidad, an pagpahalaga sa buhay. Ini magigibo niato sa pagtukdo asin padagos na paggiya sa mga aki sa lindong kan mga ‘marahay na ugali’ asin ‘human and Christian values’. An pag-edukar asin pag-formar kan konsyensya sarong mahalagang bagay. Tokdoan sinda kan tama asin sala asin kan pagpili o pagdesisyon susog sa marhay na pag-uugali. Ikaduwa, na an satong mga paagi - magin sa pagtaram o gibo, pati pag-isip, magin matoninong (peaceful means). Iwasan an iriwal, iringgitan, raraotan, darayaan asin iba pang karigsokan. An estruktura nin kasalan o maski an estruktura nin korupsyon, minapoon sa maraot na kamawotan sa puso nin lambang saro. Ikatolo, magtabang man kita sa pagigin marigmat (vigilance) asin pag-iwas (avoidance) sa mga problema kan droga, harabonan, sexual assaults, violencia, asin iba pang crimen. Suportahan ta an mga programa magin sa barangay o sa comunidad na minatao nin solusyon sa mga problema sosyal. Ikaapat, magtarabangan lugod an manlaen-laen na sektor sa comunidad - an mga barangay, an business groups, an kapulisan, an simbahan, an civic groups, an edukasyon, an Departamento kan Salud asin mga health workers, asin iba pa sa padagos na paghanap kan ikakagiginhawa kan buhay kan mga tawo. Suportaran asin tabangan niato an mga programa kan manlaen-laen na sektor na nagpapauswag an pagtalubo nin tawo (human development). Ikalima, gampanan niato an satong mga obligasyon sa familia, comunidad, sa banwaan, sa ciudad, asin sa satong barangay. Makilahok man kita sa mga ‘social issues’ huli ta ini tunay na nakakaapekto sa pagbuhay ta. Magsayuma kita sa mga elemento na nagraratak sa dignidad nin tawo. Ikaanom, mangadie kita. Kaipuhan ta an grasya nin Diyos tanganing labanan an karatan. Ngonian na Cuaresma, kita gabos kaipuhan na mag-eksamen kan satong sadiring konsyensya. Marahay na giromdomon, na dai mangyayari an pagbabago nin banwaan, kun an lambang miyembro dai magbago. Napupurisaw kita sa kultura nin garadanan. Garo baga ordinaryo na sana an mga riding-in-tandem na nanggagadan. Nakakapurisaw ini. Siring man na napupurisaw kita sa problema na dara kan droga. An mga familia na biktima nin droga, grabe an pagsakit. An dulot niatong solusyon iyo an kultura asin sibilisasyon nin pagkamoot. Bako ining facil na solusyon, asin dai ini mahihimo sa pagtaram sana. Kulang kun kita matuyaw sana, kaipuhan na magtao man kita kan satong ambag sa paghimo nin katoninongan sa palibot niato. Hagadon ta an grasya nin Diyos tanganing madaog niato an karatan. An panahon nin Cuaresma, an Semana Santa, panahon na paghorop-horopan an misteryo kan karatan asin kan pagligtas sato ni Jesus, na satong Kagurangnan. Minagalang, Father

bottom of page