top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Tinutukdoan ko po an aki na magpangurus: Sa ngaran kan Ama, Aki asin Espiritu Santo. Alagad nasasakitan po ako na magpaliwanag sa aki ko kan Santisima Trinidad. Dawa ako, nasasakitan na mag-intindi kan Sarong Dios alagad tolong Persona. Pano ko po ipapaliwanag ini sa aki ko? Salamat po. Minagalang, Jenny Dear Jenny, Totoo, masakit saboton an Santisima Trinidad - ata ngani an apod niato kaini ‘Misteryo’. Alagad pano niato naaraman na an Dios saro, alagad tolong persona? Iyo kaya ini an pagpamidbid nin Dios. Sa enot na libro kan Biblia, Genesis, masusumpungan an Ama na naglalang (Creator) kan gabos (cf. 1st chapter of Genesis). Sa Bagong Tipan (New Testament), masusumpungan si Jesus, an Aki, sinugo kan Ama: “Namotan na gayo nin Dios an kinaban na ipinadara niya an saiyang Aki.” (cf. John 3:16). Sa parehong ebanghelyo ni San Juan si Jesus nagsabi: “An Paraclito, an Espiritung Banal, na susugoon kan Ama sa ngaran ko, siya an matukdo saindo kan gabos, asin an mapagiromdom saindo kan gabos na sinabi ko saindo.” (cf. John 14:26) Dakul pa an mga teksto sa Biblia na nagsasambit sa Ama, sa Aki asin sa Espiritu Santo. Si Jesus, bago naghale nagtugon sa saiyang mga disipulos: “Lakaw kamo sa mga puro kan kinaban, bonyagan nindo sinda sa ngaran kan Ama, Aki asin Espiritu Santo. Tokdoan nindo sinda na utobon an gabos na itinokdo ko saindo.” (Cf. Matthew 28:19). An bilog na istorya kan pagpamidbid (Revelation) kan lambang persona, istorya na pano nin pagkamoot. Kun siring, an Dios nagpamidbid bilang tolong Persona. An Dios nagpamidbid na Dios nin pagkamoot. Kun kaya yaon an satong pag-apod sa Santisima Trinidad. Sinda man sarong comunidad na saro sa pagkamoot. An saindang gibo nagpapamidbid na an Santisima Trinidad - pagkamoot; an Dios pagkamoot. Lambang pagkakataon na minapangurus kita, mina-apod kita sa Ama, Aki asin Espiritu Santo - sarong Dios alagad tolong persona. Kaining nakaaging Domingo, kita nagcelebrar kan Solemnidad kan Santisima Trinidad. Balik sa saimong hapot, tano ta sarong Dios alagad tolong Persona? Masakit ipaliwanag, alagad siring kaini nagpamidbid (Revelation) an Dios. Lugod sa pagpangurus niato maromdoman asin mamatean niato an Dios pagkamoot. Minagalang, Father

bottom of page