top of page

DATELINE SEATTLE: Surat Nin Sarong Kahoy Sa Mga Taga Naga


Perang semana na an nakaagi na kun sain kamunduan asin takot an sakuyang namamatean. Napagisip-isipan ko kaya na maabot an aldaw na ako puputulon o lalagadion man kan mga taong dai naiintindihan an sakuyang importansya sa kinaban. Nakakatakot isipon an maabot na kagadanan, kahoy ka man o hayop. Iyo, kahoy lang ako, pero habo kong mangyari sakuya si nangyari sa kapareho kong mga kahoy sa Magsaysay Avenue asin sa iba pang lugar sa ciudad nin Naga o maski sain pang lugar. Minatubod ako na may rason an Dios kun ano ta tinawan nya akong buhay. May rason man kun ano ta may nakaisip, perang taon na an nakaagi, na kami pigtaranom sa gilid kan tinampo. Nagkakapera na sa mga kapareho kong kahoy an dai na nindo nahihiling sa ciudad kan Naga. Pagkatapos nin perang taon na nagtao sinda nin oxygen, nakatabang sa pagkontrol nin baha asin polusyon, nagtao nin limpoy asin preskong duros, bigla sindang pinurutol garo mga tabagwang na mayong laban. Minasaker, sabi kan iba. Nakakamundong pagisipon na si mga kapareho kong mga kahoy na halos kasabay kong nagdarakula sa gilid kan tinampo, na kapareho kong nakukulgan kun tinatapyas an samuyang mga sanga o nagkakapurutol paginaagihan nin makusog na bagyo, marayo na. Minasaker na. Ano an nagi ming kasalan? Ano ta sa pagasenso o paguswag kan sarong lugar kaming mga kahoy an kalaban? Ano ta dai man lang pigharapot an mga taong samuyang natatabangan? Haen an mga lideres kan ciudad na sa laog nin nagkakaperang taon abot ngonian ginagamit kaming lanob kan saindang mga harong, tukawan kan saindang mga bisita, lamesang saindang kinakakanan? Gustong sabihon basta na lang kami iaapon o gigibuhon sungo o ipapabakal pida-pidaso ta mas importante an tinampo keysa sa kahoy. Isipa daw tabi nindong mga taga LGU, DENR o DPHW kun ano an mangyayari sa ciudad kun ipapaputol nindo kaming mga kahoy. Dai maninigaran na nakakapagtao kami nin serbisyo sa mga tao. Ginigibo kaming taguan pagnagkakarawat an mga aki. Ginigibo kaming sirungan pag may kadikit na oran. Maski ngani mga gamgam ginigibo kaming harong-harongan. Kun minsan ngani nasusupog man kami ta ginigibo kaming taguan kan mga naghaharadukan. May mga oras na ginigibo kaming ihian kan kagabsan. Pero, sige lang. Tatao man kaming makibagay. Sa mga taong padagos na ipinaglalaban an samuyang buhay asin kamugtakan, dakula an sakuyang pasasalamat. Sa mga taong nagiisip na kami an rason kan mga aksidente sa tinampo kaya dapat purutulon, maghorop-horop man tabi kamo. Mayo po kamong mahihiling na kahoy na nagmamaneho nin jeep o motorsiko. Mayo po kamong mahihiling na kahoy na burat. Mas lalo po kamong mayong mahihiling na kahoy na korap o pasaway. Habo ko pong maarog sa 15 bilyon na kahoy na pigpuputol kada taon sa enterong kinaban. Kaya ngani ginibo kong ako na mismo an magtaram sa paagi kan surat na ini nganing maintindihan kan mga taga ciudad nin Naga na kaming mga kahoy may pagmate, may pakinabang, asin may pagkulog sa kamugtakan kan panahon. Arog po nindo gusto mi man mabuhay!

bottom of page