top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Nadalan ko sa TV an pambabadil duman sa Las Vegas. Bako man daang terrorist attack. Alagad makamundo na dakul na nagadan asin nalugadan. Ano po an masasabi mo kaini? Minagalang, Olivia Dear Olivia, Iyo nahiling ko man an parehong bareta. Dakulang kamundoan para sato, orog na sa mga familia kan mga nagin biktima, pati na kan nambadil. Masakit ipaliwanag an siring. Naromdoman ko an garo parehong pangyayari sa Resorts World sa Manila. Dai niato lubos maipaliwanag, orog na kun an mga nabibiktima, mga marhay na tawo. Asin dai man kita nagsasabi na iyo ini an paagi para sa mga bakong marahay. Sa dakul na mga nangyayaring mamondo sa buhay ta, minalaog sa isip niato an problema kan karahayan asin karatan (the problem of good and evil). Sa paghanap nin paliwanag, an mga nagsisiyasat nadiskubre pa an mga rekord kan Ama kan nambadil duman sa Las Vegas. Naaraman man na makusog magsugal an tawong idto, maski na ngani mayaman siya. An masasabi niato iyo na, an anoman na karahayan, nagdadara man nin karahayan. An karatan, minadara man nin karatan. Kaya padagos niatong hinihikayat an mga sadiri niato sa pagbabago nin puso asin gawe, na talikdan an bisyo asin dagdagan an karahayan. Masasabi niato na inosente an mga nagadan, alagad tano ta nangyari idto? Masakit simbagon. Bako man ini an enot na pangyayari. Ata ngani sa panahon nin calamidad, dakul man an nagigin biktima, pati mga aki na dai nin pakaaram. Saro sa mga nahapot duman sa Las Vegas, sabi niya: ‘bago kan pambabadil, ako ‘agnostic’ (boot sabihon, dai niya kayang mamidbidan an Diyos). Alagad pakatapos kan pangyayari, ako nagtutubod na sa Dios.’ Para sa iba, garo madali sanang palusot ini tanganing kumbinsihon an iba na tunay na may Diyos. Para man sa iba, an pangyayari patunay na mayo nin Diyos, huli ta pati mga inosente nagadan. Para sato na mga nagtutubod sa mas halangkaw na Kadunongan asin nagmimidbid kan satuyang kakulangan, padagos niatong pinaghohorop-horopan an misteryo kan karahayan asin karatan. Asin kita naglalaom sa kapangyarihan nin karahayan. An paglaom na ini, kadaklan na beses, dai tulos nasasabotan kan satuyang isip. Sa mga nangyayari sa palibot niato, o sa buhay niato aroaldaw, kaipuhan niato an grasya nin pagtubod asin tiwala sa Dios. Kaya man, an satong reaksyon sa mga pangyayari -kabali kan paghanap kan katotoohan -an pagpamibi asin orog na pagtubod sa may Kapangyarihan sa gabos. Nakakaseguro man kita na ang pangyayari, igua nin leksyon bako sana para sa mga yaon sa Estados Unidos, kundi para sa gabos. Minagalang, Father

bottom of page