top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father,

Nabaretaan ko po na igua na nin mga paghiro sa Kongreso tanganing itulod an Federalismo. Ano [daw] po, kaipuhan po na makiaram kita digdi? Minagalang, Olivia Dear Olivia, Igua na nin mga pinagproponer na bill pasiring sa federalismo. Tama sanang makiaram kita, boot sabihon kaini -aramon ta kun ano an boot sabihon kaini asin ano an magigin epekto kaini; magboses asin magpartisipar kita sa urulay, diskusyon asin pag-adal kaini. Mahalagang gayo ini huli ta ini may direktang epekto sa sato gabos, sa pagpadalagan asin pagdalagan kan satong nasyon. Mahalagang gayo na masabotan ta ini, huli ta an proposisyon na ini dai sana nangangahulugan nin pag-amyenda o pagbago kan parte kan satong konstitusyon kundi ini nangangaipo nin ‘overhaul’ kan satuyang konstitusyon. Kaipuhan na adalan niato kun ano an federalismo asin kun pano ini naiiba sa presenteng sistema kan pagpadalagan kan sarong nasyon asin gobryerno. Kaipuhan an seryosong pag-adal, urulay, diskusyon -asin kaipuhan an partisipasyon kan mga tawo. Kaipuhan na tunay na siyasaton kun ini makakatabang nanggad sa pag-uswag kan satuyang banwaan [asin] nasyon. Kaipuhan na mahiling kun ano an magigin epekto kaini. Kaya mahalaga na kita makiaram, makihumapot, makiulay asin maghiro para sa karahayan kan gabos asin kan lambang saro. Puede man kita mag-research sa internet manonongod sa bagay na ini. Asin bako sana ini an dapat igua kitang pagmakulog, kundi gabos na isyu sa sosyedad [asin] sa comunidad na nakakaapekto sa karahayan kan kagabsan. Sa ngonian dakul ini. An marahay asin responsableng namamanwaan igua nin pagmakulog sa mga bagay na ini. Minagalang, Father

bottom of page