top of page

SURAT KI FATHER


Dear Father, Ano po ta an mga babasahon sa mga aldaw na ini garo baga mga makangirhat na mga sitwasyon, arog baga kan kalayong padusa? Para sa ano po an mga ini? Salamat po! Minagalang, Julius Dear Julius, Tama an saimong obserbasyon. An mga babasahon sa mga semanang ini manonongod sa pagtapos kan mga panahon (end of times). Harani na sa katapusan an kalendaryo liturhiko. Madali na an kafiestahan kan Christ the King. Asin an mga babasahon nagpapagiromdom sa sato kan inaapod na ‘last things’. Ano an mga ini? “paghusga, pagkagadan, langit asin impyerno.” Ini pagpagiromdom sa sato na may hangganan an buhay digdi sa daga; asin bako sana an pagtapos kundi man an ‘paghukom o paghusga’ (judgment). Panahon ini tanganing paghorop-horopan an kalidad kan satuyang buhay. Pagkakataon ini na mag-eksamen kan direksyon kan satuyang buhay. Maroromdoman an parabola kan paghukom kan hade, kun saen yaon an paglaen kan mga marahay asin maraot. Para sa mahusay na pagbuhay digdi sa daga, dai dapat malingaw kan katuyohan asin padudumanan. Kita gikan sa Dios asin kita lugod makabalik sa Dios. Kaya man lugod an satong mga gibo digdi sa daga magdara sato sa buhay na daing sagkod. Ini man paggiromdom sa sato na an mga bagay digdi sa daga dai nagdadanay. Lugod magin makahulugan an mga semanang ini para saimo. Minagalang, Father

bottom of page