top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Pirmi kong nadadangog sa mga babasahon an patanid na ‘magpuka’. Ano po an boot sabihon kaini? Garo baga mahalagang gayo po ini ta ulit-ulit na sana po na nasasambit. Minagalang, Zandro Dear Zandro, An boot sabihon kan ‘magpuka’ iyo an dai pagturog, sa Ingles: ‘to stay awake o keep vigil’. Asin maririsa mo na ini dinadagdag sa pagiromdom na ini an patanid na ‘dai niato aram kun nuarin maabot an aldaw nin paghukom’. Pano niato sasaboton an paggiromdom na ini? Sarong paagi nin pagpuka iyo an maghingowa na magin dayupot asin tugma (constant asin consistent). An sarong omboy tanganing magdakula kaipuhan na pakakanon regularmente; boot sabihon padagos-dagos (constant). An omboy kun gatas pa sana an kaipuhan kakanon, dai pa ini tinatawan nin matagas na kakanon, kaipuhan tugma asin susog (consistent) sa kamugtakan o lebel kan aki. Kun constant asin consistent -an paagi, yaon man an dagos-dagos na pagtalubo. Siring man ini sa sarong estudyante na padagos o pirming (constant) nag-aadal asin an saiyang mga binabasa o inaadalan tugma (consistent) sa saiyang edad, mas dakula an posibilidad kan saiyang pagtalubo. An padagos-dagos asin turugma na pagsagibo nin mga bagay iyo an nagdadara sa pag-formar nin virtud (virtue) sa sarong tawo. Sa kabaliktaran, kun halimbawa an sarong tawo bihira o paminsan-minsan sana an paghigos, boot sabihon ‘inconstant’, asin an saiyang mga ginigibo bakong tugma o ‘inconsistent’ sa pagigin mahigos -arog baga kan pagigin pabaya, bakong pulido an gibo -dai niya magigin ugali an kahigosan. Sa mga atleta, tanganing magin tunay na matibay sa saindang sport, halimbawa, badminton, swimming, basketball, etc. kun an saiyang ensayo bakong regular asin an saiyang ginigibo harayo o bakong ‘consistent’ sa saiyang sport dai siya magigin ‘master’ kan saiyang sport. Sa musika, sa arte, pati sa mga profesion, kun boot na magin marahay kaipuhan nin ‘constancy and consistency.’ An patanid na magmaan o magpuka (stay awake, keep vigil) sarong pangapodan tanganing kita magin ‘constant and consistent’. Magpuka huli ta dai niato aram kun nuarin an aldaw kan pag-abot nin Kagurangnan. Kaya kun boot niato na kita pirming andam, kaipuhan an padagos-dagos asin turugma na pagsagibo o pagsabuhay kan Cristianong pangapodan. Siring man sa satuyang bokasyon o estado nin buhay; magin sa paglingkod o sa pagtaguyod kan familia; magin sa misyon o sa pag-adal -an pagigin ‘constant’ asin ‘consistent’ paagi nin pagigin marigmat. An sarong estudyante na parating nag-aadal, ano man na oras itao an examen o quiz, andam siya. An katiwala na dai pinapabayaan an pag-mantener kan harong, ano man na oras umabot kan bisita o kagharong, andam siya. Bakong facil ini, huli ta dakul na aldaw hugak an garo nangingibabaw sato; dakul na pagkakataon garo makusog an tentasyon; dakul na momento, boot na niatong maghabo o dai na magpadagos sa satong pinonan. Ini nangangaipo nin disiplina, pagpursigue, perseverancia asin pagpoon guiraray kun naoontok. Masakit magin marahay kun dai kita magsakripisyo. Iyo man ini an dalan pasiring sa pagigin marahay na tawo (virtuous person). Lugod, maghingowa kita, asin itao sato nin Mahal na Dios an grasya na magin ‘constant’ asin ‘consistent’ sa pagsabuhay kan Ebanghelyo. Magin makahulugan an saimong pag-andam para sa pagkamundag nin Kagurangnan! Minagalang, Father

bottom of page