top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, tano po ta kun minsan tinutuyaw an greetings na Happy Holidays? Sala po ini? Minagalang, Myrna Dear Myrna, Bako man na maraot an greetings na Happy Holidays. Kun igua man nin tuyaw, iyo ta kun minsan nahuhulog an celebrasyon kan Christmas sa komerysalismo. Asin para sato na mga Cristiano, dapat dai niato malingawan na an Pasko iyo an pagkamundag kan Aki nin Dios, si Jesus. Yaon an tentasyon na malingawan niato an espiritwal na kahulugan kan Pasko. Kaya man kita padagos na nagsasadol na dai niato malingawan si Cristo. An celebrasyon kan pagkamundag ni Jesus igua nin hararom na kahulugan -an pakisumaro nin Dios sa satuyang kamugtakan. Inako niya an satuyang kaluyahan, pati na an satong kasalan, tanganing hawason kita. Ini dakulang regalo sato, nabuksan liwat an pintuan nin langit para sato. An Dios nakisaro sa sato. Sa satuyang mga pagsakit, pagtios asin paghingowa, yaon an Dios. An ngaran niya Emanuel, an Dios-uya-sato. Kaya lugod dai niato malingawan an espiritwal na pangangaipo niato. Kaya man padagos niatong sinasabi na dai lugod mawara an belen. Merry Christmas! Minagalang, Father

bottom of page