top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Malaog na naman po an bagong taon. Costumbre sa bagong taon an magtao nin mga ‘hula’ manonongod sa kun ano an suwerte asin malas. Ano man po an masasabi mo kaini? Minagalang, Celine Dear Celine, Natural sa tawo an maglaom asin magmawot kun ano an ikakarahay, ikaka-uswag asin ikaka-ogma. Poon pa kaidto, huli kan mga hamon asin kadificilan nin pagbuhay -na iyo man nanggad an realidad kan buhay niato -an tawo padagos na naghahanap kan ikakarahay niya. Kaya bakong makangangalas na yaon an pagmawot na ma-‘predecir’ (predict) an futuro. Alagad mayo sato an may kakayahan na mag-‘predict’ eksaktamente kun ano an mangyayari sa futuro. Naghuhula sana kita. Mantang tama na maglikay kita sa mga bagay na puedeng magdara sato nin peligro, kita huli kan satuyang pagtubod, sinasadol na magtiwala asin maglaom sa pagkamoot asin pagkaherak nin Dios. Ata ngani an Pasko iyo an pagromdom asin pagcelebrar kan pagkamoot nin Dios. Siya dayupot sa saiyang tataramon (faithful to his promise). Sa Biblia nadangog man niato an hula kan mga Profeta manonongod saiya. An patanid sa sato sa paglaog kan bagong taon, na maiwasan an pagigin ‘superstitious’ -na garo baga an futuro nakabase sa mga ritwal sana, arog kan pagbugtak nin mga bilog na bagay asin mayo nang iba. An totoo, an suwerte dai nakabase sa pagsagibo sana nin mga ritwal sa bagong taon, kundi kan paghigos, paglapigot, pagmaan, pag-ingat, marahay na pagpili, asin pagdesisyon nin tama. Kaiba kaini an satong pagtubod sa Dios, an pagtiwala sa satong mga hararom na pagmate (intuitions), kan mga adal na gikan sa satong mga eksperiensya, an ‘advise’ kan iba o kapwa, etc. Kun uugidon an mga hula na madadangog niato sa radyo o telebisyon, yaon sa laog kan mga ini iyo an dai pagpabaya, pagsagibo nin karahayan, asin paghigos. Kun kita maasenso sa pagsunod sana kan mga ‘superstitious beliefs’ o mga horoscopes, dapat kuta na dakul na satuya ngonian an asensado. Alagad tano ta taon-taon na sana niatong inuulit-ulit an mga ini. Kuta na mayo na kitang ibang gigibohon kundi sundon sana an mga ini. Alagad aram ta na bako man iyan an realidad. Dai man kita naghuhusga, kundi sa pagsabi ta kaini, nagpapagiriomdom sana kan katotoohan na ‘an marhay na intensyon kun mayo man nin aksyon, intensyon sana iyan; kamawotan sana iyan.’ Kaya tanganing magin totoo an new year’s resolution, kaipuhan na ini isagibo, pursiguehon na may pagtubod sa sadiri asin sa Dios. Pamibi ko para saimo, iyo an orog na kusog asin bendisyon bako lang saimo, kundi para sa saimong familia. Asin kun boot mo na magin maswerte an saimong taon, an saimong familia, negosyo asin iba pa -magsarig sa saimong kakayahan, sa grasya nin Dios, sa karahayan na yaon sa palibot asin kapalibotan; maghigos asin maghingowa. Ini an hula ko para saimo: ‘Kun ika maghigos, dai magpabaya, mag-pursigue kan saimong mga pangitorogan na may tiwala sa Dios, dakul an mababago sa buhay mo.’ An abot kan kakayahan mo gibohon mo, an labaw sa saimong kakayahan, ipasa-Dios mo! Merry Christmas liwat asin Happy New Year! Minagalang, Father

bottom of page