top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Kasalan po an maanggot? Boot ko pa na maliwanagan. Salamat po! Minagalang, Ira Dear Ira, Salamat man sa saimong hapot. An pag-anggot o an kaanggotan, sabi ngani ni Aristoteles, dawa siisay puedeng maanggot. Saro ini sa mga pasyon nin tawo. Kaya maski an mabooton na tawo, puedeng maanggot. Igua nin pag-anggot na tama an dahelan, tama an grado kan kaanggotan, tama sa panahon, tama an paagi, asin tama an kinaanggotan. Ini bakong kasalan. Maroromdoman na si Jesus man, naanggot duman sa mga tawo na ginibong saod an templo. Alagad an kaanggotan puedeng magin lason sa laog kan puso nin tawo. Orog na kun ini labis, o dara nin maraot na intensyon, o igua nin malisya. Malisya, boot sabihon pagmawot sa karatan nin kapwa. An kaanggotan kun ini pagparasarayon sa puso, nagigin lason na iyo man sana na makakaraot sa tawong nagsasaray nin kaanggotan. Susog sa satuyang eksperiensya, kun dai niato naipapahayag an satong kaanggotan, napapano kita. Asin an pagmating ini luhay-luhay na nagdadagdag -nagrararom an kaanggotan, sagkod na napupurisaw asin nadidisturbo an tawong may kaanggotan. Dai siya napapanoltol asin garo baga nagkakalakaga an dugo niya kun sakaling naroromdoman niya liwat an saiyang kaanggotan. Ano an puedeng gibohon? Ipahayag ini, ihiras o ipag-istorya sa amigo o sa sarong counselor; ipahayag sa paagi na dai makakadanyar sa iba. An kaanggotan iyo an saro sa pinakamasakit na pugolan. Alagad iyo ini an pinaka-nakakaraot na pagmati; nagdadara sa dakul na problem asin nagbubunga nin kulog asin kulog-boot. Kun an sarong tawong anggot na marahay, nadadara siya sa pagbalinghaw, pagtaram nin makulog na tataramon maski sa saiyang mga mahal sa buhay; nakakadara nin distroso sa iba; nakakakulog nin kapwa. Igua nin kasabihan sa Latin: ‘Remedium ira est mora.’ An saimong pangaran palan, an boot sabihon, kaanggotan. An remedyo daa sa kaanggotan iyo an papugol (delay). Igua man nin nagsasabi: “Dai pagbulongon an kaanggotan kundi kontrolon, pugolan.’ Mahalaga an ‘self-control’. Ano an puedeng gibohon? Kun naaanggot, mag-ontok, maghangos nin hararom asin magbilang sagkod sampulo, asin magsambit nin mga tataramon arog kan ‘pasyensya (patience), magin maboot (be kind), katoninongan (peace), asin pagkamoot (love). Puede man maghapot sa sadiri: ‘Ano kaya an magigin resulta kun dai ko pugolan an kaanggotan? Ini daw makakatabang o makakapa-lala kan sitwasyon?’ Puede man na magsambit nin mga tekstong gikan sa Biblia na nakakapa-kalma. Kaya kaipuhan na gayo na manodan an pagpugol sa sadiri. Sabi pa sa Biblia: ‘Dai mo pagtugotan na magsulnop an saldang sa saimong kaanggotan.’ Orog sa gabos, kaipuhan igua nin tunay na pagmawot na pugolon an sadiri sa mga panahon na naaanggot. Sabi niato, bako ining madali, kaipuhan man an pamibi asin an grasya nin Dios. Tabangan kita sa padagos na pagtalubo sa marahay na pag-uugali asin sa karahayan. Minagalang, Father

bottom of page