top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father,

Saro sa mga virtudes na nasambit mo iyo an ‘fortitude’. Ano po an halaga kan virtud na ini? Minagalang, Henry Dear Henry, An ‘fortitude’, an katumbas kaini sa Bikol ‘kusog buot asin kaisogan’. Ini an atitud asin ugali nin pagigin pusog o makusog sa atubang nin mga kadificilan, siring man sa pag-pursigue kan karahayan. Ini an atitud na kaipuhan sa paglaban sa mga tentasyon asin tanganing malampasan an mga hamon sa buhay moral. Huli kaini nalalabanan niato an satong mga pagkatakot, pati an pagkatakot sa kagadanan asin pag-atubang sa mga pagbalo asin mga kasakitan sa buhay. Huli kan ‘fortitude’ o ‘kaisogan’ nagigin andam an sarong tawo na idusay an saiyang buhay o sa pagsakripisyo para sa marahay asin nobleng dahelan. Alagad bakong ‘fortitude’ an kalabisan kaini, arog baga kan an pagigin ‘reckless’ o sugapa. An kakulangan man kan ugali na ini iyo an pagigin talsot, o pagigin matatakton. Tanganing magibo niato an mga marahay alagad masakit na mga bagay, halangkaw na mga obligasyon asin aspirasyon, kaipuhan an ‘isog asin kusog nin buot’. Tanganing magibo niato an udok sa buot asin sincerong paglingkod sa kapwa o sa banwaan, paglingkod na toltol asin honesto, dawa na dakul an balubagi o pagraraot, kaipuhan an virtud na ‘fortitude o courage’ -kusog buot asin kaisogan. An paglaog sa mga kursong masakit; an pag-ako kan mga reponsibilidad na magabat; an manindogan para sa mahalagang proyekto o causa; an pagtaguyod kan familia; an padagos na pagpamayo sa sarong comunidad o institusyon; an pagmawot na bagohon an lapa na sistema; an pagtuyaw na magalang para sa ikakarahay kan iba; an pagsayuma sa regalo tanganing magin patas; an pagdanay sa mga kasakitan kan piniling estado nin buhay; an dai pagtalikod sa Dios dawa na dakul an problema; an pagtiwala sa kapwa o sa iba -gabos ini nangangaipo kan virtud nin ‘kaisogan’. Kabali sa virtud na ini, iyo an pagkatakot sa Dios (fear of the Lord). An pagbago nin buhay, an pagtalikod sa sala,an pagsayuma sa inhustisya, an pagtindog para sa katotoohan, an pagigin martir para sa pagkamoot -gabos ini magigibo kun yaon an virtud nin ‘kusog buot asin kaisogan’ (fortitude/courage). Magtalubo lugod kita sa virtud na ini. Minagalang, Father

bottom of page