top of page

Earthquake (Paglinog)

1. An linog sarong bagay na dai nyato maanticiparan asin dai mapupugolan ta ini gibo nin Dios. Alagad puedeng maiwasan asin maprepararan an mga epekto kaini sa satong buhay.

2. An linog sarong pagiromdom sato na danay na mag-andam, mag-preparar kan realidad nin kagadanan. 3. An linog sarong patanid sato na pakarhayon, pasigurohon na ligtas, harayo sa fault line an satong estaran.

4. An linog sarong pagpamati sato nin Dios ta baka kita nakakalingaw na mag-arang, magpakumbaba, maghagad nin tabang saiya. Pakatapos kan linog dakul na tawo an nag-post sa social media nin oratio imperata. Siguro mas maray na mag-arang kita aroaldaw na irayo man logod kita sa katibaadan.

5. An linog na nangyayari bako tanganing padusahan o pasakitan kita nin Dios nin huli kan satong mga kasalan o kasombikalan kundi tanganing probaran kita nin Dios kun hangan saen an satong pagtubod asin pagsarig saiya. Igwa pirmi nin karahayan na puedeng makua sa sarong bagay na minsan sa paghuna ta puro sana karatan.

6. An may masarig na pagtubod sa Dios dai nunca marorompag o magagaba nin anuman nin linog. (Fr. Joey Gonzaga)

bottom of page