Ina

May 9, 2019

Sa gabos na nilalang digdi sa ibabaw nin kinaban
Dai na nin makaarog sa ina nyatong namumutan
Orog  sa ngaran nin pagkamuot sa mga kaaikian
Pagpadaba na dai nin kabaing, dai nin karibay
 
Ina na pagpuon pa sana kan kita na ipangidam
Grabe na an pagsakit asin pagtios na inagihan
Orog na sa pagdara sa tuya nin siyam na bulan
Sagkod nakita ipangaki, nagngana an kasakitan
 
Ina, na sa pag-ataman sa tuya dai nin makaarog
Haros dai kita patugdunan nin langaw asi namok
Sa banggi dai nanggad napapananok sa pagturog
Binabantayan kita kun basa asin kun ginaganot
 
Ina, na kun kitang mga aki igwa nin kahelangan
Dai napapaturog pirmi sana kitang binabantayan
Sa gabos na mga santo asin santa  nangangapudan
Tanganing marahay sana sa malaen na kamatean
 
Ina, na dawa anong maraot na ugali igwa kita
Dai nanggad pwedeng isikwal nin basang sana
Imbes kaiyan dawa nagkasala pinapatawad pa
Ta an aki para sa ina, aki dawa nalalagalag na
 
Ina, an gabos pwedeng ipahunod o isakripisyo
Para sa karahayan, para sa mauswag na futuro
Kaya an gabos na paagi, sainda man na ginigibo
Ipinaglalaban, tanganing an mga aki dai maano
 
Maogmang Aldaw nin Mga Ina sa Gabos na mga Ina

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload