Tigsik

May 9, 2019

 

 

Tigsik ko an mga botante na an patanid
Dai maenganyo sa kandidatong ganid 
Iriribay an boto sa noodles,bagas na diit 
Kun manggana iyan dai na kamo midbid 

 

Tigsik ko, mga botante na nadara sa kwarta
Kun manggana sinda ,dai na makahagad pa
Dai  makadulok pa ta bayad na kamo ngaya
Sa diit na kantidad, makakapwesto na sinda

 

Tigsik ko an mga lugar na nasa mga bulod
Mga kaipung bolong libro dai nakakaabot
Tarpaulin nin kandidato nakapadurukot 
Urog  an mga  may  lalawgon na mahibog 

 

Tigsik ko ining  maabot na borotohan
Mga sementeryo  sa indong bantayan
Ta kun magkaburuhay  an  mga gadan 
Asin sa pagboto  kamo pa an mainutan

 

Tigsik ko inin abang init na panahon
Tamang-tama sa mga bagong kasalon
Dawa  huruba magdamlag, maghapon
Dai nanggad magkakahilang nin pulmon
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload