top of page

Ina

Sa gabos na nilalang digdi sa ibabaw nin kinaban Dai na nin makaarog sa ina nyatong namumutan Orog sa ngaran nin pagkamuot sa mga kaaikian Pagpadaba na dai nin kabaing, dai nin karibay Ina na pagpuon pa sana kan kita na ipangidam Grabe na an pagsakit asin pagtios na inagihan Orog na sa pagdara sa tuya nin siyam na bulan Sagkod nakita ipangaki, nagngana an kasakitan Ina, na sa pag-ataman sa tuya dai nin makaarog Haros dai kita patugdunan nin langaw asi namok Sa banggi dai nanggad napapananok sa pagturog Binabantayan kita kun basa asin kun ginaganot Ina, na kun kitang mga aki igwa nin kahelangan Dai napapaturog pirmi sana kitang binabantayan Sa gabos na mga santo asin santa nangangapudan Tanganing marahay sana sa malaen na kamatean Ina, na dawa anong maraot na ugali igwa kita Dai nanggad pwedeng isikwal nin basang sana Imbes kaiyan dawa nagkasala pinapatawad pa Ta an aki para sa ina, aki dawa nalalagalag na Ina, an gabos pwedeng ipahunod o isakripisyo Para sa karahayan, para sa mauswag na futuro Kaya an gabos na paagi, sainda man na ginigibo Ipinaglalaban, tanganing an mga aki dai maano Maogmang Aldaw nin Mga Ina sa Gabos na mga Ina

bottom of page