top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga botante na an patanid Dai maenganyo sa kandidatong ganid Iriribay an boto sa noodles,bagas na diit Kun manggana iyan dai na kamo midbid

Tigsik ko, mga botante na nadara sa kwarta Kun manggana sinda ,dai na makahagad pa Dai makadulok pa ta bayad na kamo ngaya Sa diit na kantidad, makakapwesto na sinda

Tigsik ko an mga lugar na nasa mga bulod Mga kaipung bolong libro dai nakakaabot Tarpaulin nin kandidato nakapadurukot Urog an mga may lalawgon na mahibog

Tigsik ko ining maabot na borotohan Mga sementeryo sa indong bantayan Ta kun magkaburuhay an mga gadan Asin sa pagboto kamo pa an mainutan

Tigsik ko inin abang init na panahon Tamang-tama sa mga bagong kasalon Dawa huruba magdamlag, maghapon Dai nanggad magkakahilang nin pulmon

bottom of page