Tigsik

May 16, 2019

 

Tigsik ko baga ining nakaaging eleksyon
Kadaklan man sa nanggana mga mahabon
Mga ginastos ninda siyempre pa babawion
Sa baul kan banuaan pang-iikit an gigibuhon

 

Tigsik ko ining  pirilian na natatapos pa sana
Kadakulon kan golpe an natimos na kwarta
Hale sa  ipinangbariwas kan kandidato ninda
Alagad dai man ibinoto si mga nagtao sa inda

 

Tigsik ko an biyong an ngisi abot sa talinga
An mga kapitan, lidires na paslo sa kwarta
Sabi kan amo sangribo ipanao nindo ngaya
Alagad ta tuso man, an kinyentos ibinulsa

 

Tigsik ko an switik na lider nin mga pulitiko
Mahihiling n a sana nindo, igwa na nin auto 
O kaya magayunon na motor, bike  na bago
Asin  an harong na payag saka naipasemento

 

Tigsik ko man an mga kandidato na nadaog
Na an dahilan an mga lider na dai nin supog
Kwartang para sa mga botante dai nakaabot
Si mga botante sa kalaban nagbaralyo lugod
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload