Tigsik

June 5, 2019

 

Tigsik ko an kadaklan sa mga kaakian
Na nagin malakasta sa mga magurang
Kun nagagadan na saka narurumduman
Nanghihinayang sa indang mga karahayan

 

Tigsik ko pa an mga aki na dai nin galang
Parasimbag, nangungulhab nin magurang
Magbago na, padangaton asin man igalang
An mga nagtatao sa indo kan mga kaipuhan

 

Tigsik ko an iba sa mga parautang baga
Kun mautang mabubuot, di pahibi-hibi pa 
An ngisi abot sa talinga kun nakautang na
Pero kun pigsisingil, garo na tigre an hitsura

 

Tigsik ko an mga tawong adik sa bugalak
An inom oroaldaw maghapon magdamlag
Kun an ininom ibinubugtak pa sa alimantak
Sigueadong an pamilya maribok asin urukag

 

Tigsik ko ining panahon na maharasahas
Masiram sanang magturog nin huba, hukas
An masakit sana  kun  biglaan an bungkaras
Siguradong huba na  narabas nin makaskas 
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload