Tigsik

August 8, 2019

 

Tigsik ko an promisa kan Kagurangnan
An 120 taon na buhay digdi sa kinaban
Alagad an salud dapat na pangataman
Tanganing mautob an nasa kasuratan

 

Tigsik ko kan isirang kita sa kinaban
Bihira an iminundag na may kadinan
Alagad dai  inataman, pinahalagahan
Inabuso, asin sa  bisyo pinanganaan

 

Tigsik ko an mga paralaklak, parainom
Kun gustong an buhay tulos na bawion
Laklak pa sagkod  umabot sa adiksyon
Siguradong an buhay didimunyuhon

 

Tigsik ko pa an mga parainom nin arak
Sa magurang, sa buhay  nindo  mahirak
Siguradong an pamilya magkakawaratak
Ta naraot na an hutok asin man  hawak

 

Tigsik ko an mga babayi sa  panahon na ini
Dai kamo magpaagom sa parainom na lalaki
Paghumadok, dai ka gigirabuhan dawa pogi
An hinadukan garo kinamangan atol na pirmi

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload