Tigsik

August 22, 2019

 

Tigsik ko an mga kaakian sa ngunyan
Na dai pig-ooripon an mga magurang
Pinapadangat, tinatabangan, inaataman
Kaya may biyaya sinda sa Kagurangnan

 

Tigsik ko man ining mga magurang ta
Magpasiguro para sa paggurang ninda
Dai ipagsarig  sa aki na bubuhayon sinda
Ta igwang kaakian na an ugali daing data

 

Tigsik ko man an iba sa mga manugang
Na marhay sana an trato sa panugangan
Kan makusog pa, igwa pang pakinabang
Kun dai na, haros pa sana ibarangbang

 

Tigsik ko ining abang sakit na buhay
Sa sobrang pagtios golping nakakapay
Nin huli sa gutom biyong nahahapay
Kun problemado pa, lapong na tunay

 

Tigsik ko kun nakakaiskor si manoy
Orog kun dai  nakakadurog nin haloy
Minahiguson biyong nagtuturutaghoy
Dawa ano isugo ni agom dai napapaoy

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload