top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga kaakian sa ngunyan Na dai pig-ooripon an mga magurang Pinapadangat, tinatabangan, inaataman Kaya may biyaya sinda sa Kagurangnan

Tigsik ko man ining mga magurang ta Magpasiguro para sa paggurang ninda Dai ipagsarig sa aki na bubuhayon sinda Ta igwang kaakian na an ugali daing data

Tigsik ko man an iba sa mga manugang Na marhay sana an trato sa panugangan Kan makusog pa, igwa pang pakinabang Kun dai na, haros pa sana ibarangbang

Tigsik ko ining abang sakit na buhay Sa sobrang pagtios golping nakakapay Nin huli sa gutom biyong nahahapay Kun problemado pa, lapong na tunay

Tigsik ko kun nakakaiskor si manoy Orog kun dai nakakadurog nin haloy Minahiguson biyong nagtuturutaghoy Dawa ano isugo ni agom dai napapaoy

bottom of page