top of page

Tigsik


Tigsik ko mga paraumang makaherak Na iyo sa tuya gabos an nagpapabadat Kadaklan iyo an may tulak na mahaldat Ta pag-aranihan an produkto binabarat

Tigsik ko an giyera kontra sa droga Paano man daa ini mapupuho baga Na an ginagaradan mga” users” sana Si mga ‘‘drug lord” biyong pig-aaleluya

Tigsik ko an mga tawong parasimba Alagad si satanas iyo an pigsasamba Imbes mangadyi kaya sige an muda Ining si Lucifer an ngisi abot talinga

Tigsik ko ining mga lalaking rungaw Kun dai nakakabwelo nabalinghaw Ta kun sa sambay biyo nang pungaw Sa tunay na agom dai na nasusuriaw

Tigsik ko an babaying ”menopause na” Dawa anong karinyo malipot na talaga Alang na dawa bubuan pa nin grasa Kaya an agom minahanap nin iba

bottom of page