Tigsik

October 17, 2019

 

Tigsik ko an mga pasali sa telabisyon
Orog  Ang Probinsiyano, makauyamon
An mga pulis ginigibong mga paruton
Tangani sanang an drama pahalawigon

 

Tigsik ko an mga makauyam na telesrye
Puro na sana baga  durulak an mga pasali
Imbes na maogma ka sa pag-atubang sa tv
Nakakadagdag pa sa kahaditan an mga ini

 

Tigsik ko an tawo kun naggugurang na
Pirmi nang takot na dai nin kataid sinda
Orog kun dai na nakakahiling ta buta na

 

Maswerte sa aki na nag-aataman sa inda

Tigsik ko an paghakot ngunyan nin basura
Kun dai makamangno kan trak pyerde ka
Mga basurang nalalapa orog  mabarata na

 

Kaya pag-abot kan trak dapat alerto sana

Tigsik ko an mga tawo kun nagagadanan
An paghona an kalag diretso sa kalangitan
Gabos kita durungan sa iya sa pag-atubang
Pighahalat , paghuhukom nin Kagurangnan
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload