Tigsik

November 7, 2019

 

Tigsik ko an mga paglinog na nangyayari
Bako daw na pagirumdom na sa tuya ini
An katapusan kan kinaban naghaharani
An paghuhukom madali nang mangyari?

 

Tigsik ko ining sarong  pastor na abnoy
Na pigpapararoloko sana an mga Pinoy
An mga katukduan kaini baga sa syokoy 
Sa iya na an mga kalag ta, sabi ni kolokoy

 

Tigsik ko an mga may utang na buot
Pigpapondo niya daa an mga paglinog
Kun dai, orog pa an destrosong inabot
Kaya palan si linog sunud-sunod logod

 

Tigsik ko an mga may pusong bulawan
Kun may kalamidad tulos minatabang
Sa mga kahimanwa na nangangaipuhan
Kaya dapat man sindang pasalamatan

 

Tigsik ko ining padi nin sarong parokya 
Na ata parasugal na, parabulang pa daa
Parasimba habo maglimos kun may misa
Tibaad daa ibulang, isugal sana an kwarta

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload