Tigsik


Tigsik ko an mga naputulan nin kamot Ta dai napugulan an pagparapaputok Ngunyan nagsasapo nin makukulog Sagkod pa man an putol ikasusupog

Tigsik ko an mga maurag magturutot Bako man bagong taon nagtuturutot An resulta iriwal, karadugan an dulot Kaya kadakol na pamilya an nararaot

Tigsik ko kun bagong taon minaabot An mga tawo biyong nagkakasiribot Sa pagpreparar nin anuman na birilog Ta pampaswerte, segun sa pagtubod

Tigsik ko an mga maluya an pagtubod Kun swerte an mga prutas na birilog Ano ta kadakol pa baga an nagtitirios Mas magtubod dapat sa higos, sa Diyos

Tigsik ko ining bago nang taon 2020 Kun gustong an buhay magin swerte Maghigos, maghingoha nin pwerte Mag-arang sa Mahal na Diyos pirmi