top of page

Tigsik


Tigsik ko ini bagang corona virus Na an pang-uulakit nagpapadagos Sa mga nasa gobyernong kulapos Sa inda man logod dumukot tulos

Tigsik ko an kaso nin HIV sa Naga Padagos man na naglalankaw pa Kadungan kaining virus na corona Ano na an mangyayari sa salud ta?

Tigsik ko an mga nagsusuruksukan Na mga pasyente sa mga hospital Magin pribado o pampubliko man Patutuo dakol an may kahilangan

Tigsik ko an ipinapaaram sa gabos Na kun ika labi-labi na an pagtios Iyo pa logod inaapi, titupos-tupos Nin mga paryentes na isip kulapos

Tigsik ko, mga tawong an isip kipot Sa kapwa mapag-isip nin mararaot Tinatabangan na sa pamumurawot Imbes magpasalamat pirmi pa anggot

bottom of page