Tigsik

February 13, 2020

 

Tigsik ko ining corona virus baga
Na nag-ugat sa nasyon kan Tsina
An epekto kaini nakakaalarma na
Ta peligroso orog na sa  nasyon ta

 

Tigsik ko, makuris na mga tugalsik
Na sa kapwa dai nin pagmalasakit
Puon sa kakanon, igwa na nin ulakit
Igwang hilo sa mga produkto o gamit

 

Tigsik ko an iba sa mga parasurat
Kaidto an buhay ninda makaherak
Ta sa sinusurat masakit magkapirak
Alagad ngunyan pasil na magkahagrak

 

Tigsik ko man an labi-labing pagtios
An kaipo sana dagdagan an paghigos
Tabang nin  iba dai ilaom nin bulaos
Ta dai  sa indo itatao an kaipo gabos

 

Tigsik ko, mga lalaking kuno maurag
Alagad kun minahilang na makaherak
An sobrang hagwak napondo nanggad
Orog kun an birole dai ngani mahubad  

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload