Tigsik

February 20, 2020

 

Tigsik ko kun sa kapwa ika anggot
Likayan na dai makataram maraot
Masakit mapara kun nakakakulog
Dahilan nin pagsuruwayan logod

 

Tigsik ko an dila ta na sadit sana
Dai nin tulang asin malumoy pa
Pirming nakakakulog nin kapwa
Garo kalayo na nakakasulo talaga

 

Tigsik ko ining Pilipinas na kuno
Ikaduwa daa sa mga problemado
Sa ngaran nin gurubot na trapiko
Na pigsasapo oroaldaw kan tawo

 

Tigsik ko an agom na makaurag
 Na an nguso sige sanang raburab
Garo babayi, daing pondo an rapak
Pagdangugon, makauyam nanggad

 

Tigsik ko an lalaking mahigos talaga
Orog sa ngaran nin pagkula, paglaba
Kaya bago magturog o maagahon pa
Pighuhubaan na si agom ta malaba na 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload