Tigsik

February 27, 2020

 

Tigsik ko ining mga senior citizen na iba
Haralaba na  an mga liog kahahalat baga
Ta pirang bulan nang mayu, pension daa
Garo mga gamgam na haloy nang nganga

 

Tigsik ko an mauurag na mga Bikolano
Na nagbungsod kan saindang mga libro
An iba nagkaigwa nin mga pakonsyerto
Nin mga kansyon na Bikolano an naggibo

 

Tigsik ko an sinapot, toron, sinarukara
Suman, ibos, latik, arroyo asin bibingka
Kalamay, palitaw, puto, linubak, kutsinta
Masiram an mga ini kun sa iba ikumpara

 

Tigsik ko man an mga maysadiri nin ido
Pabaya, kun an mga ini dawa saen naudo
Pagkaaga, sa parong pa sana nakakasumo
An mga paradakop ta dai daw minadaguso

 

Tigsik ko mga lalaking ata may makulog
Nararahay pa sana grabe an huguphugop
Na makahigop nin sabaw na pampabaskog
Minakarigos pa sana an ganot tabog-tabog 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload