Rawitdawit: Anggot, Ogma ni Virus

March 26, 2020

Dai mag hinanakit sa arog kong virus
Ta kun mayu ako dai pa magkasiribot
Na kun dati dai sana kamo baga labot
Ta pirmi na sana man celfon an kapot

 

Hilinga nindo an satuyang gobyerno
Nagpahiling na, malasakit sa mga tawo
Kun bako sa kuya dai Ilinuwas an pondo
Asin magamit pa sa ibang pangangaipo

 

Nin huli man sa virus na ini na arog ko
Nagkasararo, mga opisyal nin gobyerno
Nagtarabang man mga tawong  pribado
Nagmalasakit, kapakanan kan mga tawo

 

Mga paslo na negosyante tulos nabisto
Madical supplies an presyo nag-umento
Face mask, alcohol na dati pang barato
Ganid sa delihensiya an Ikinaanggot ko 

 

Sa lockdown na ipigpautob na nin higot
Nabisto ko an mga matatagas an hutok
Sa kasuguan mga batutilan sa pagsunod
Pagtiner ko sa kinaban maghahaloy logod

 

Nabisto ko nin orog an mga dai nin supog
Planong itago mga itinataong relief goods
Harayo pa an eleksyon,bagas mabobokbok
Mga de lata maborotog sayang kun itapok

 

Anggot ako ki  kapitan ta bagulbulon baga
Pagpaluwas kan pondo abang haloy sana
Pigpili sanang lintian, pigtawan nin ayuda
Sagin man naglibot, nanao man ini ngaya

 

Nadugangan pa man sakuyang anggot
Sa mga batutilan, sutil na mga parasaod
Sa mga satellites pwede man  magsaod
Taano sa matawo madayo pa nanggayod

 

Siring man an ibang mga  barangay tanod
Sa diit na poder na sa inda sana ipinakapot
Garo siisay na daing galang kun maghapot
Batuta pa sana an dara grabe nang hambog

 

An sakuya sanang ikinaoogma man baga
Pagkasararo, pagtiripon kan mga pamilya
Maogmang aratubangan, pagkakan ninda
Asin napag-uurulayan na an mga problema

 

Ikinaoogma ko man na huli sa lockdown
An kapalibutan nagin sanang matuninong
Mga kriminal nagporondo, dai naggirirong
Siring man nainaan na an grabing polusyon

 

Mga hobenes na dati banggi naglalayas
Nin huli sa curfew diit na ang nagrarabas
Bihira na an surugalan, irinuman sa luwas
Mga durugista naglilikay na sa pagbariwas 

 

Kun dai nagbutwa, akong si corona virus
Dai makagiromdom an kadaklan sa Diyos
Ngunyan nakanuod mangadyi na an gabos
Tanganing hagadon an ako mapara  tulos

 

Kadakol pa an dapat ikaanggot, ikaogma
Kan arog kong si satanas an nagsugo baga
Alagad an importante, gabos magbago na
Ta tibaad sa impiyerno ko logod  kamo iiba 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload