top of page

Rawitdawit: Anggot, Ogma ni Virus

Dai mag hinanakit sa arog kong virus Ta kun mayu ako dai pa magkasiribot Na kun dati dai sana kamo baga labot Ta pirmi na sana man celfon an kapot

Hilinga nindo an satuyang gobyerno Nagpahiling na, malasakit sa mga tawo Kun bako sa kuya dai Ilinuwas an pondo Asin magamit pa sa ibang pangangaipo

Nin huli man sa virus na ini na arog ko Nagkasararo, mga opisyal nin gobyerno Nagtarabang man mga tawong pribado Nagmalasakit, kapakanan kan mga tawo

Mga paslo na negosyante tulos nabisto Madical supplies an presyo nag-umento Face mask, alcohol na dati pang barato Ganid sa delihensiya an Ikinaanggot ko

Sa lockdown na ipigpautob na nin higot Nabisto ko an mga matatagas an hutok Sa kasuguan mga batutilan sa pagsunod Pagtiner ko sa kinaban maghahaloy logod

Nabisto ko nin orog an mga dai nin supog Planong itago mga itinataong relief goods Harayo pa an eleksyon,bagas mabobokbok Mga de lata maborotog sayang kun itapok

Anggot ako ki kapitan ta bagulbulon baga Pagpaluwas kan pondo abang haloy sana Pigpili sanang lintian, pigtawan nin ayuda Sagin man naglibot, nanao man ini ngaya

Nadugangan pa man sakuyang anggot Sa mga batutilan, sutil na mga parasaod Sa mga satellites pwede man magsaod Taano sa matawo madayo pa nanggayod

Siring man an ibang mga barangay tanod Sa diit na poder na sa inda sana ipinakapot Garo siisay na daing galang kun maghapot Batuta pa sana an dara grabe nang hambog

An sakuya sanang ikinaoogma man baga Pagkasararo, pagtiripon kan mga pamilya Maogmang aratubangan, pagkakan ninda Asin napag-uurulayan na an mga problema

Ikinaoogma ko man na huli sa lockdown An kapalibutan nagin sanang matuninong Mga kriminal nagporondo, dai naggirirong Siring man nainaan na an grabing polusyon

Mga hobenes na dati banggi naglalayas Nin huli sa curfew diit na ang nagrarabas Bihira na an surugalan, irinuman sa luwas Mga durugista naglilikay na sa pagbariwas

Kun dai nagbutwa, akong si corona virus Dai makagiromdom an kadaklan sa Diyos Ngunyan nakanuod mangadyi na an gabos Tanganing hagadon an ako mapara tulos

Kadakol pa an dapat ikaanggot, ikaogma Kan arog kong si satanas an nagsugo baga Alagad an importante, gabos magbago na Ta tibaad sa impiyerno ko logod kamo iiba

bottom of page