Tigsik

April 15, 2020

 

Tigsik  ko an kongresman na may suhestion
Ta lockdown tibaad maglobo an populasyon
Kaya sa mga”relief goods”  na ipigrarasyon
Dugangan nin condom para sa mag-aragom

 

Tigsik ko ining SAP na iyo na an money virus
Ta imbes na an mga tawo mangadyi sa Diyos
Tanganing mapara na ining corona virus tulos
Sigeng diriwal-diwal kaya dai logod nadadagos

 

Tigsik ko an SAP na sa ibang lugar nag-abot na
An panao dai man patas, makauyamon talaga
Si nagpapagibong harong nakaresibing enot pa 
Alagad si tios na trabahador iyo an nakanganga

 

Tigsik ko man an ibang nakaresibi na kaining SAP
Masisiram an pagkakan, si taxpayer makaheherak
Nagkadarakop, nag-iirinom, nagsusugal nanggad
Dai nagkasurupog sa mga gibo na dai man dapat

 

Tigsik ko pa ining nagpapadagos na lockdown
Maogma sa mag-aragom dawa na makagutom
Priming nasa kwarto, tinitios mainit na panahon
An importante iribahan magdamlag, maghapon
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload