Rawitdawit: IYAN KAYA

April 23, 2020

Ata lockdown kadakol kan sigeng ruluwas
Dai napapaontok kaya pirmi nasa pagrabas
Ining si corona virus logod namamayagpag
An ECQ tibaad idagos pa na tapos na dapat

 

 Iyan kaya ta matatagas an mga alimantak
Sabi nang sa harong sana ninda mag-ugrat
Ay ta an mga bitis biyong nagpaparagpadag
Dai napapaontok mas gusto magbaragbarag

 

Kadaklan sigeng yabayaba dai nin face mask

Nakakapuot, nakakaulang sa indang ngurapak
An physical distancing dai pig-uutob nanggad

Kaya siisay baga an dai mag-irinit an alimantak 

 

Dai man ngani mas importanteng mga tuyo
Ta yaraon na pirmi sa tambayan, sa tinampo
Sigeng iristoryahan an tema an walong ribo
Uyam sa DSWD, ta pili sana kun kiisay itatao

 

Kadakol man kan sige sanang talalam-talam
Magkakutsaba daa an DSWD saka si kupitan
Si nagpapatugdok mansion iyong natawanan

Mga karpenterong nagtitios pigdiwal-diwalan

 

Ini kayang sarong senador na an payo ribong
“An panao ngaya sa kada pamilya iyo gibuhon
Bako na ipautob iyo na an tawan kada harong”
Alagad pag-abot sa DSWD, orog nakakarebong

 

Kadaklan man ata igwa na nin mobile market
Kompleto an mga tindahan sa mga pagtaraid
Ano ta sa saudan sa sentro pa maduman pirit
Gusto nanggayod makasangab kaining covid

 

An iba man mga frontliners kinakalaban pa
Kun sinisitar nagkakaaranggot baga sa inda
Ta  gustong ipirit an mga kagustuhan sana
Ipinapautob na ley habong magsunod sinda 

 

Si Pres. Duterte nagkalintar na man an payo

Nagraragot an mga ngipon na naggugulu-gulo
Golpe nang problema dai nadidisiplina kamo
Kaya pinahigot an pagbabantay sa arog nindo

 

Hinagad niya na tabang kan mga pulis, soldados
An siisay man na magbalgar ramalan tulos-tulos
Tanganing mapondo, paglakop kan corona virus
Makahawas na an gobyerno sa grabi nang gastos

 

Iyan man kaya, pigsasabi kan gobyerno sa indo

Mga ipigpapautob na ley magsunod sana kamo
An kada saro kaipuhan magin man na disiplinado
Tanganing an krisis tang ini tulos nang mapondo

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload