Tigsik

May 8, 2020

 

Tigsik ko an pagmate nin sarong ina
Oroaldaw padagos na napapaluha
Nin huli sa sarong aki niyang nawara
Na pirang taon niya man na pinadaba

 

Tigsik ko man an ugali nin sarong ama
Na dai nin pakimano kun makatabuga
Sa agom na iyo sa iya an nagpapasiba
An marhay suwayan tanganing maraya

 

Tigsik ko an ibang senyor na o guragod
Puro reklamo na golpi nang makukulog
Madunong pa, sa ECQ  habo magtubod
Sige an rabas, kaya an dapat  ipadakop

 

 Tigsik ko, mga frontliners na mga heroe
Dakulang tabang sinda sa panahon na ini
Buhay ninda naisasakripisyo nin labi-labi
Pasalamatan sinda sa sensirong pagserbi

 

Tigsik ko man ining panahon na tig-init
An saldang nakakaitom, malanit sa unit
Parong kan ganot mapanos na makauyit
Kaya kadakol ngunyan kan igwang anghit 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload