Tigsik

May 21, 2020

 

Tigsik ko ining mga  Pinoy na makaurag
Na an mga hutok kaagid sa mga kasag
Kun an kapwa nag-aasenso mananggad
Pirit na kinakabitan tanganing marakdag

 

Tigsik ko ining peste na nakakatakot
Noarin  man daw kaya ini maoontok
An mga tawo biyo nang nagpopongot
Dai makahanapbuhay gutom inaabot

 

Tigsik ko an  mga nangyayari sa kinaban
 Na Ipinapamate na baga mga  kasakitan
Pagirumdom sa mga tawong makasalan
Magbakli, magtubod na sa Kagurangnan

 

Tigsik ko man an kadaklan na mga aki
Na sa mga magurang mararaot an ugali
Imbes maanggutan logod pinapangadyi
Na tabangan nin Diyos mabago an ugali

 

Tigsik ko man mga may sadiri nin  ayam
Na an mga ugali makabaldi o makauyam
Sa tinampo  pinapaudo an  mga ataman
Kun may paradakop saka na ginagakudan

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload