Tigsik

May 29, 2020

 

Tigsik ko an pag-abot kaining corona virus
Mag-aramigo,  amiga nagsuruwayan tulos
An mga myembro kan pamilya nagkaurugos
Ta lockdown, kaya sa harong  nagkaburugkos

 

Tigsik ko ining pandemic na nangyari baga
Mantang lockdown nakapag isip-isip na kita
Kadaklan nakaromdom  sa Kagurangnan ta
Logod sa utro paghirilingan, Diyos an ibibida   

 

Tigsik ko ining mga  nakakauyam tang ugali
Ta an pag-asenso kan kapwa ta ikinakabaldi
Mga siring na gawi dai pa nanggad mababari
Kun sa mararaot na gibo dai pa nagbabakli

 

Tigsik ko an sabi ni Pres. Rodrigo Duterte
Kun dai mabakunahan an mga estudyante
Dai pa daa pwede magpuon an mga klase
Ta sa pesting corona virus dai pa kita libre

 

Tigsik ko  man palan an mga lalaking supot
Sa corona virus dai maghadit, dai matakot
Ta an pesting korona dai nanggad masuhot
Sa mahimpis na unit na sa puro nakatakop

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload