top of page

Tigsik


Tigsik ko an pag-abot kaining corona virus Mag-aramigo, amiga nagsuruwayan tulos An mga myembro kan pamilya nagkaurugos Ta lockdown, kaya sa harong nagkaburugkos

Tigsik ko ining pandemic na nangyari baga Mantang lockdown nakapag isip-isip na kita Kadaklan nakaromdom sa Kagurangnan ta Logod sa utro paghirilingan, Diyos an ibibida

Tigsik ko ining mga nakakauyam tang ugali Ta an pag-asenso kan kapwa ta ikinakabaldi Mga siring na gawi dai pa nanggad mababari Kun sa mararaot na gibo dai pa nagbabakli

Tigsik ko an sabi ni Pres. Rodrigo Duterte Kun dai mabakunahan an mga estudyante Dai pa daa pwede magpuon an mga klase Ta sa pesting corona virus dai pa kita libre

Tigsik ko man palan an mga lalaking supot Sa corona virus dai maghadit, dai matakot Ta an pesting korona dai nanggad masuhot Sa mahimpis na unit na sa puro nakatakop

bottom of page