Tigsik

June 11, 2020

 

Tigsik ko an kadaklan sa mga paratanom
Nagkaralapa na sa indang mga pananom
Dai nin parabakal puon pa kan lockdown
Pagbuhay ninda ngunyan saen kukuanon

 

Tigsik ko man an mga dai pa nin trabaho
Dai pa ipigpapaapod kan sa indang amo
Paano na palan pagbuhay kan mga iniho
Renta sa harong, iba pang pangangaipo

 

Tigsik ko, mga nagpapaarkilang makaurag
Bakong makatawo, pirak an nasa alimantak
ECQ, nagparalayas nin nakairistar sa langag
Dai nang kinakarakan pinipirit  makabayad

 

Tigsik ko man baga mga makuris na tawo
Kun an kapwa nahihiling na nag-aasenso
Pirit rarauton asin pasasalaon  an ginigibo
An mga siring, igwang ugaling sa demonyo

 

Tigsik ko an mga gururang na o guragod
Pagsakat sa kama dai na ngani makaagod
Sa mga nag-aataman magin nang mabuot
Makamangno pa kun hungiton na nin ipot

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload