top of page

Tigsik


Tigsik ko an programang balik probinsiya Sa pag-urulian nag-orog an mga problema Ta kadakol kan igwang dara-darang corona Ata libre na kuta an Naga, nahinguragan pa

Tigsik ko an programang may sa kulapos An balik probinsiya ipigpautob nang dagos Orog pa logod na nagwarak an corona virus Mga inabutan sa probinsiya naulakitan tulos

Tigsik ko an mga nagpositibo na makaurag Na abang tatagas, saindang mga alimantak Sa quarantine facilities biyong nagdudurulag Dai bale kuta nagugutom basta dai matigbak

Tigsik ko ining abang sakit na bagang panahon Nin huli sa covid kadakol kan mga nagugutom Daing mga trabaho, pagbuhay saen kukuanon Solusyon kan iba iyo an mang-ikit, manghabon

Tigsik ko man ining buhay na nakakapongot Ta kadakol na an nakakamati nin pagkaguslok Igwa na ngani dyan nanghahabon nang manok Paghigop kan tinola, ganot biyong tabog-tabog Kan mabasog kuminarigos, sa agom duminurog

bottom of page