top of page

Bagong Taon na BagaBagong Taon na baga. O, ano ngunian?


Iba-iba an pagsabat kan mga tawo pag-abot kan Bagong Taon. Yaon an purutokan na kun minsan may nagkakagaradan. May mga party kun bakong sa mga harong, sa mga hotel o sa mga resorts. An iba minaduman sa kun sain may mga fireworks. May mga nagsisirimba ta gustong magpa-salamat sa Kagurangnan kan nagin marhay na buhay. Mag mayaman o pobre nagtitiripon an pamilya pag-abot kan Bagong Taon asin naghahanda nin masisiram na kakanon.


An gabos na ini nagpapahiling na an mga tawo nag-uurogma ta may maabot na Bagong Taon na pwedeng magtao nin bagong paglaom, bagong liwanag, bagong buhay.


Sabi ngani kan sarong kanta na kabisado kan gabos na Pilipino maski mga kaakian, “Bagong Taon ay magbagong buhay, ng lumigaya ang ating bayan. Tayo’y magsikap upang makamtan nating ang kasaganaan.”


Apuera kan mga panluwas na pag-sabat sa Bagong Taon arog kan purutokan, karakanan, karantahan, kadaklan sa mga tawo an pag-hiling sa Bagong Taon sarong okasyon o oportunidad na tuyawon kun pano mapapakarhay an buhay sa maabot na taon o mga taon.


Sa mga paratubod, garo baga ginibo kan Mahal na Dios na pano nin dunong na magka-igwa nin Bagong Taon nganing an mga tawo, ano man an saindang relihion, napapagisip-isip sinda kun ano na an estado kan buhay ninda sa mata kan pamilya, sa mata kan mga ka-trabaho, sa mata kan mga amigo o amiga, sa mata kan saindang pinag-iirokan.


Kaya normal na sa mga tawo an magka-igwa nin mga resolusyon pag-tontong kan Bagong Taon. Kadaklan sa mga resolusyon kan mga tawo, kun talagang gigibuhon, may positibong epekto bako lang sa indibidwal na tawo kundi sa enterong kinaban.


Halimbawa, kun an gabos na Pilipino seryoso asin pursigido sa saindang resolusyon na magin onesto (aram kong depisil gibuhon), siguradong mawawara an korapsion so gobyerno o sa simbahan.


Base sa mga nababasa ko sa midya sosyal o nadadangog kun sain may mga tiripon, iba-iba an resolusyon kan mga tawo pero gabos na resolusyon maray-rahay: May mga tawong an resolusyon magin simple an pagka-buhay; may mga tawong an resolusyon mag-pababa nin timbang o limitado na an pagkakan nin maloto tanganing magbaba an cholesterol; may mga tawong lilimitahon na an pag-inom nin arak; may mga tawong pupunduhon na an pag-sugal; may mga tawong gusto ng tawan nin mas dakul na oras an pamilya imbes na an barkada; may mga tawong determinado na magin maboot sa panogangan. An iba ngani an resolusyon dai na daa sinda mambababae o manlalalaki.


Hahakoon ko, mayo pa akong nadangog o nabasa na an resolusyon sa Bagong Taon kan mga politikong nasa poder dai na mag-habon sa kaban kan gobyerno nasyonal. Siguradong grabe an kaogmahan kan mga tawo kun pag may hinapot na sarong politiko kan midya kun ano an resolusyon nya, an simbag nya dai na siya mangungurakot.


Ano an mensahe ko igdi sa ultimo kong artikulo bago matapos an taon?


Totoong parte na kan kultura ta an magka-igwa nin resolusyon pag-abot kan Bagong Taon. An problema, sigun sa pag-aadal (research) kadaklan sa mga resolusyon dai nasusunod ta kulang sa motibasyon an mga tawo. Madaling madisgana. Kun minsan unrealistic an resolusyon. Kun minsan sa puon pa lang aram na kan tawo na dai nya kayang magibo an resolusyon ta an obheto (objective) bakong klaro o dai dai nasusukol (measurable).


An mga nagin resolusyon ko sa buhay madadaling gibuhon saka kumbinsido ako na kaya kong gibuhon. Saka may pakinabang ako kaya bakong problema an motibasyon.


Kan mag desisyon akong magsali sa “204-Mile Seattle-to-Portland Bike Fest” kan 2017, si taonan na resolusyon ko mag-bisekleta kada Sabado sere-semana sa laog nin anom na bulan. Ini si training ko. Sabi ko sa sadiri ko, kaya ko ini ta may oras ako ta retired na, mayong namamatean saka may sadiri akong bisekleta. Mayong makakapundo sakuya.


Panduwa, sinigurado ko na an obheto ko nasusukol o nabibilang nganing may nahihiling akong improvement o pag-asenso. Si obheto ko sere-semana mag-bisekleta nin sampulong milya. Tapos dina-dagdagan nin sampulong milya kada semana an distansia. Klaro an gusto kong ma-achieve. Pagkatapos nin anom na bulan, 240 milyahe na an na-bisekleta ko. Nagkusog na si resistensia ko kaya sabi ko kaya ko ng bisekletahon an 204 na milyahe haling Seattle abot Portland.


An importante sa sarong resolusyon, base sa eksperiensia ko, motibado dapat an tawo, dapat malinaw an obheto, nasusukol an obheto, kaya asin determinadong gibuhon an resolusyon ta may makukuang benipisyo. Dai puedeng mayong benipisyo an sarong resolusyon.


Sa mga magibo nin resolusyon ngunian na Bagong Taon, good luck saindo gabos.

Comments


bottom of page