top of page

Kan ka na? Kan gra ray (We are what we eat)Pagpoon ko sa radyo yan na an pigpaparataram ko sa aire We are what we eat an muyang sabihon an kinakakan ta iyo an kaaabtan kan satuyang lawas o kan satuyang buhay mismo. An sarong tao pag-inolpot sa ibabaw kan kinaban pasiring na sa siertong padudumanan---kagadanan.


Tanganing magtalubo pinapamimi muna sa suso kan ina o sa botelya minapoon nang magkamang, magtindog, tapos minadakula na.


Poon Omboy naguguin aki, minatalubo sagkod mag-gurang, an makangirit ta pagnagpoon nang magdakula asin magtalubo dakul naman an bawal tanganing dai naman magkahelang dapat pati madalagan, magparahiro, ganuton tanganing marahay-rahay an salud. Pero dapat an mga kakanon asin inomon masustansiya sabi kan mga doctor.


Kun dakula na makakanood nang maimbuelto sa sports, karawat asin pag-pirmeng pagal makunsumo sa pagkakan poon edad 20, 30, sagkod 40 sa panahon na pwede nang mag-guibong aki asin mag-paaki, nagayu-gayo man an pagkakan, bisyo bako lang arak asin sigarilyo kundi pati sugal asin babae, gulpi naman siyang aktibidades sa komunidad arog kan empleyo, trabaho, politika asin iba pa.


Magpoon na mag-abot 40 na pigsasabing Life begins at 40 saka napoon nang magpa-check up sa mga doktor. Igwa nang alta presyon,cancer, helang sa puso, mental health isyu, halangkaw an blood sugar o diabetic asin pinapa-kontrol nang magsigarilyo asin mag-inom nin arak. Lalo na an ma-stress sa mga bagay-bagay na mayong kamanungdanan, hadit, pungot, nerbiyos.


May kasabihan pa an mga Tsino na pag-edad na may numero 9 poon 49 paitaas kun dai maglikaw delikado an buhay. Gulpi nang nagpatotoo kan pagtubod na iyan.


Sabi pa kan mga eksperto kun gurano kalaba an paha sa habayan nin sarong tao lalaki o babae iyo man kalipot an saiyang buhay. Pag nag-senior citizen na asin pagnag-abot na sa kartada 70 saka pinapahiyos an hawak nin tao. Ta kun mataba daa madaling atakihon, matumba o magpilik-pilik.


An saro sa pinaka-peligrosong helang ngonyan na panahon bako lang sa Pilipinas kundi sa enterong kinaban iyo an diabetes, helang kan mga paslo, hugakon mag-ehersisyo asin mahamis an dila, masakiton pating kontrolon.


Minapoon an buhay sa pagkakan alagad pwedeng matapos sa sobrang pagkakan, sobrang hamis pero kulang exercise mala ako baga ta huli sa tagas kan payo harap na.


Sana maka-aninag pa man asin medyo maglawig pa an buhay para sa sakong “Apostolate”.


Kun makakan o mainom bastang tama sana asin positibong pananaw.

bottom of page