top of page

MAAMPOT NA GURANG!Tigsik ko an katotoohan sa kinaban

Kamo tabing mga kaakian

Dawa siisay pa kamo ngonian

Buhay nindo gikan sa saindong magurang!


An mamondo po satuya ngonian

Huli ta an magurang saro nang gurang

Dae na piggagalang, gusto nang ibarangbang

Maampot na, mayo nang pakinabang!


Tigsik ko an kadaklan satuya ngonian

Pigdededma lang an mga gurang

Piggigibo ta na lang pong rawrawan

Dae ta aram, boot ninda nakukulgan!


Mapalad an may pension kada bulan

Pig-aaragan kan mga aki an pag-ataman

Alagad an mayong kuwarta pigsisikwal

Haros pa sana tamoon, herak man!


Tigsik ko an mga Senior Citizens ngonian

Pira pang taon, mayo na sinda sa kinaban

Satong padangaton, satong mamotan

Kun bako pa ngonian, nuarin palan?


Tigsik ko an harong nindo kun iguang gurang

Dawa amoy lupa na, pasenciahan lang

Kun sobrang kulit, pabayaan mo lang

Pira pang taon, kamo po magurang man!


Comments


bottom of page