top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Kada Viernes asin Domingo kan Kwaresma, igwa nin pag-estasyon or pagpangadie kan Stations of the Cross, ini kaya mahalagang gibohon sa panahon nin kwaresma? O igwa pa nin mas mahalaga?

An minagalang, Nieve


Dear Nieve,


An pag-estasyon (Way of the Cross) sarong pagpamibi na kun saen ini nagpapahiling nin pag-penitencia asin pakikisumaro sa pagsakit ni Jesus. An nagsasaro sato bilang mga tawo iyo an pagsakit. Kun ini dai idinodolot sa Dios, dai man ini nagkakaigwa nin hararom na kahulugan. Garo sana ini pagpasakit sa hawak.


Kadakul ginigibo sa kwaresma. Gabos yan mahalaga sa satong pagtalubo sa pagtubod. An kwaresma sarong “training period” na kun saen hinuhubog an satong pagkatawo sa dspiritwal na buhay. Kun siring an pagsakit asin pag-penitencia sarong bagay na nagdodolot nin mga biyaya sa satong pagkabuhay. Digdi napoporbaran asin nagigin pusog an satong pagkatawo.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Kommentare


bottom of page