top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an gustong sabihon kan works of mercy? Anong mga gibo an pwedeng makonsider na works of mercy?


An minagalang, Agnes


Dear Agnes,


An works of mercy o mga gibong herak pwedeng corporal o spiritual, mga gibo na naka-centro sa hawak o sa kalag. An pagtukdo, paghulit, pagdamay, pag-ataman, pagpatawad, asin pagpaciencia sa mga sala kan iba iyo an minabilog kan espiritwal na mga gibo nin pagkaherak. An mga panhawak na gawe nin pagkaherak iyo an pagpakakan sa nagugutom, pagtao nin masisirongan sa mga mayong harong, pagtao nin bado sa mga mayong binabado, pagbisita sa mga naghehelang asin nasa preso, asin paglobong sa gadan.


Sa gabos na ini, an pagtao nin limos sa mga dukha saro sa mga nangengenot na saksi kan pagtarabangan na may pagkamoot asin iyo man ini an gibo nin justicia na ikinakaogma nin Dios.


Ano pa an mga nagpapahiling nin pagkaherak sa kapwa? An pagtao nin tabang sa mga nag-aagi nin manlaen-laen na problema asin pagtios sa buhay, an paggibo nin maray sa mga tawong bakong maray saimo, pagtabang sa mga inaapi asin pinapasakitan, asin iba pang porma nin pagpahiling nin pagigin maboot sa kapwa.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page