top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Sa maabot na Semana Santa, ano an pinaka-importanteng gibohon bilang Cristiano? Igwa po nin misa sa mga simbahan? Arin sa mga misa an kaipuhan atenderan?

An minagalang, Tessie

Dear Tessie,


Bilang Cristiano, mas magayon kun makapag-participar kita sa mga actividades kan Simbahan sa pinaka-sagradong semana sa laog kan liturgical year. Sa semanang ini, ginigiromdom ta an pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay-liwat ni Cristo na kun saen ilinigtas niya kita sa kasalan na minana ta ki Adan asin ki Eba. An celebracion na ini mas dakula asin mas halangkaw pa sa Pasko nin Pagkamundag (Christmas) ta digdi nakumpleto an planong pagtubos nin Dios sa katawohan.


An Holy Monday asin Holy Tuesday igwa nin mga misa asin recollection na kun saen mas madadagdagan pa an mga paghorop-horop nyato kan satong buhay. Pag-abot kan Holy Wednesday igwa pa man nin misa asin may prusisyon pagkahapon. Sa Holy Thursday ginigibo an Chrism Mass kan gabos na padi kun saen binabago ninda an saindang mga panuga. Pagkahapon, sa mga parokya ginigibo an misa kun saen masasaksihan an paggiromdom kan pagtugdas kan Sakramento nin Eucaristia asin an paghugas kan bitis kan mga apostoles. Mayo nang misa pag-abot kan Good Friday kun saen gigibogon an Siete Palabras, an Pagsamba sa Krus asin may pa-comunion bilang pagtapos. Dangan masunod an prusisyon kan Santo Entierro asin pag-iribang mga Santo. Pakatapos kaini masunod an Soledad. Sa Black Saturday, mayo nin anoman na actividad sa Simbahan. Pagkabanggi, gigibohon an Easter Vigil kun saen ginigiromdom an pagkabyhay-liwat ni Jesus. Pagkaagang amay kan Easter Sunday, gigibohon an Pagtunton o Salubong o Encuentro ni Jesus asin ni Santa Maria. Susundan na ini kan mga misa para sa Easter Sunday.


Kun mapwe-pwede, mas magayon maatenderan an gabos na misa sa Semana Santa. Alagad kun dai magigibo, an pagsimba sa Easter Sunday dakulang bagay huli ta digdi kita hinawas nin Dios sa kasalan asin nagkaigwa nin bagong buhay - hali sa kadikloman pasiring sa liwanag, hali sa karatan pasiring sa biyaya, hali sa luma pasiring sa bagong buhay.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page