top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Tano po ta kaipuhan pa magkumpisal kan kasalan sa padi asin bako diretso sa Dios? Gurano ka - importante an pagkukumpisal?

An minagalang, Mercy

Dear Mercy,


Kun makumpisal kang diretso sa Dios, páno mo maaaraman na napatawad ka na Niya? Dai man masimbag an Dios na pinapatawad ka na pakatapos mong masaro-saro kan saimong kasalan. Siring man, kun diretso ka sa Dios makumpisal, madalion magkasala giraray ta madalion sana man maghagad tawad.


Kun an mga Catolico nagkukumpisal kan saindang kasálan sa padi, sinusunod sana ninda an plano o paagi na tinogdas ni Jesus. Pinapatawad ni Jesus an satong mga kasalan sa paagi kan mga padi...ini kapangyarihan nin Dios, alagad ginagamit niya an kapangyarihan na magpatawad sa paagi kan ministerio nin padi.


Sa paghulit kan padi sa nagkukumpisal, garo man sana an Dios nagtatao kan saiyang mensahe asin boot itukdo sa parakasala. Kun nagkukumpisal sa padi, nakakasiguro kita kan kapatawaran nin Dios. Padangat kita nin Dios minsan ano an mangyari asin makakapoon giraray kita na malinig an pagkatawo.


Dapat maisihan kan gabos na an mga obispo, padi o diacono nagkukurumpisal man huli ta gabos naghahagad kapatawaran sa Dios sa mga pagkukulang. Kun siring, an pagkumpisal bako sanang para sa mga seglar o bakong mga padi o relihiyoso.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page