top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


An mga imahen kan satong mga patron asin patrona sa man-iba-ibang parte kan nasyon igwa nin mga vestidura o bad na nagpapabisto kan saindang pagkasanto o santa. Tama daw na an mga vestidurang ini gamiton bilang “costume” sa mga national beauty pageant?

An minagalang, Mariette


Dear Mariette,


An mga santo asin santa mga banal na imagen asin sinda an satong mga aarogan sa dalan nin kabanalan. An saindang mga bado asin dara-dara nagpapahiling kan saindang espesyal na katangian o karisma.


Bako man bawal arogon an mga bado na sulot kan mga santo o santa. Halimbawa, kun igwa ngani nin “Parade of the Saints” para kontrahon an mga nakakatakot na karakter kan “halloween,” an mga aki pigsusulotan nin mga bado na arog kan mga santo na saindang pigre-representar. Kun minsan, igwa man sa mga parokya nin mga pa-contest na “ Little St. Francis, Little St. Vincent, asin iba pa. Nagsusulot an mga aki nin “costume” kan mga santo o santa.


Pero kun an estilo kan mga bado kan mga santo gagamiton sa “beauty pageant,” ini bako nang tama dahil nawawara an kahulugan kaini na nagdadara sato sa kabanalan. An pagsulot kan bado kan mga santo, nagpagpahiling kan pag-arog kan magagayon na katangian ninda. Kun ini susuloton sa “contest” nin pagarayonan, siya nawawaran na nin kahulugan asin nagigin pang-kinabanon na bado na an dara pansadiring honra asin kaomawan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Σχόλια


bottom of page